27.7.2018 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2018/NP/1.4.1-01 pre národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2018/NP/1.4.1-01

Oprávnený žiadateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.08.2018
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku