Navigácia

25.06.2020 - USMERNENIE č. 2 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo Usmernenie č. 2, v ktorom mení vyzvanie na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

 

Cieľom zmeny č. 2 je flexibilné prispôsobenie posudzovania oprávnených výdavkov v implementačnej praxi v nadväznosti na úlohu č. B1 z Uznesenia vlády č. 257/2020 z 28.4.2020 a zákonov č. 128/2020 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a flexibilne reagovať na potrebu zmeny spôsobu financovania NP. Ďalej je to, vzhľadom na výšku/podiel výdavkov z verejného obstarávania „Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ z celkového rozpočtu NP, a možnosti čerpania zálohovej platby, zabezpečenie plynulého financovania NP a zvýšenie čerpania PO1 Vzdelávanie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky