» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Národné projekty » 29.07.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01 pre národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy

29.07.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01 pre národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01

Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 30.09.2016