Navigácia

2.12.2016 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľov k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu Škola otvorená všetkým

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie  na podporu  implementácie modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí materských škôl, podporu neformálneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporu implementácie pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v základných školách (NP Škola otvorená všetkým) z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Pôvodný termín uzavretia vyzvania - 5.12.2016 - sa mení na 31.12.2016. Zmenou vo vyzvaní nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.12.2016


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky