» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Národné projekty » 05.10.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02 pre národný projekt Škola otvorená všetkým

05.10.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02 pre národný projekt Škola otvorená všetkým

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 05.12.2016