Marec

P.č. Útvar Štát Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 1.-2.3.2016 Desiate stretnutie Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania Baďura Správa zo ZPC
2 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Taliansko, Rím 1.-3.3.2016 Zasadnutia EB COST Dado Správa zo ZPC
3 Sekcia regionálneho školstva Rakúsko, Graz 3.-5.3.2016 ENTEP meeting/Stretnutie Európskej siete politík v oblasti vzdelávania učiteľov International Conference „Teacher Education in Europe“/Medzinárodná konferencia „Vzdelávanie učiteľov v Európe“ Hlavatá Správa zo ZPC
4 Sekretariát Akreditačnej komisie  Nemecko, Berlín 4.-4.3.2016 Účasť na rokovaní  „The Association of Medical Schools in Europe“ (AMSE) s témou:  Quality assurance initiative of AMSE Dukát Správa zo ZPC
5 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 7.-9.3.2016 Európska komisia, účasť na Programovom výbore H2020 – SC6 Bitušíková Správa zo ZPC
6 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 9.-10.3.2016 Účasť na workshope International Consortium for Personalised Medicine Imrich Správa zo ZPC
7 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 9.-10.3.2016 Zasadnutie  Medzinárodného konzorcia pre Pesonalizovanú medicínu, spôsob financovania Hermanovská Správa zo ZPC
8 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitost Maďarsko Budapešť 9.-10.3.2016 Bilaterálne rokovania s vedením Univerzity Eötvösa Loránda (ELTE) v Budapešti o podmienkach pôsobenia lektora slovenského jazyka a kultúry a postavenia študijného programu na Inštitúte slavistiky na ELTE v Budapešti   Čamborová, Guthová, Pekarovičová Správa zo ZPC
9 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Francúzsko, Štrasburg 9.-11.3.2016 Informálna kontaktná  skupina k projektu Akčný plán pre rómsku mládež  Rady Európy Masárová Správa zo ZPC
10 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitost Česko, Praha 10.-11.3.2016 Rokovanie zástupcov multilaterálnej platformy Stredoeurópskej spolupráce vo vzdelávaní (CECE) Auxtová, Lehocká Správa zo ZPC
11 Inštitút vzdelávacej politiky Belgicko, Brusel 13.–14.3.2016 Spoločné zasadnutie Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre vzdelávanie Toman Správa zo ZPC
12 Sekcia regionálneho školstva Švajčiarsko, Bern 13.–17.3.2016 Pracovná zahraničná cesta bola zameraná na analýzu duálneho vzdelávania vo Švajčiarsku a komparáciu možných prienikov a príkladov dobrej praxe spôsobilých pre implementáciu do systému odborného vzdelávania a prípravy v SR Jurkovičová, Ludva, Jakubík Správa zo ZPC
13 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Švajčiarsko, Ženeva 14.–18.3.2016 Účasť na zasadaniach  Finančného výboru CERN   Molokáč Správa zo ZPC
14 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 14.–15.3. 2016 Účasť na pravidelnom zasadnutí Výboru Erasmus+ Lehocká Správa zo ZPC
15 Sekcia regionálneho školstva Rakúsko, Viedeň   14.-18.3. a     21.-22.3.2016                          Účasť na  59. zasadnutí Komisie OSN pre narkotické látky Tomková Správa zo ZPC
16 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 15.–16.3.2016 Účasť na rokovaní programového výboru Horizon 2020 „Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia" Braciník Správa zo ZPC
17 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Nemecko, Berlín 15.3.2016 Seminár k štúdii uskutočniteľnosti projektu Eurograduate Piovarči Správa zo ZPC
18 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Švajčiarsko 15.-16.3.2016 Finančný výbor CERN Hajduk Správa zo ZPC
19 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Švajčiarsko Ženeva 15.-18.3.2016 účasť na zasadaní Rady CERN Sitár Správa zo ZPC
20 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Moldavsko Kišiňov 15.-17.3.2016 10. stretnutie riadiacej skupiny PA9 v rámci Dunajskej stratégie Auxtová Správa zo ZPC
21 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 16.–17.3. 2016 Účasť na 8. zasadnutí Programového výboru Horizont 2020 Košťálová Správa zo ZPC
22 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Francúzsko, Paríž 16.–17.3. 2016 SR bola prizvaná na 255. zasadnutie Rady ESA Rovňanová Správa zo ZPC
23 Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež Belgicko, Brusel 21.-24.3.2016 Zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady  Európskej únie                                                                   Malíková, Mičkovicová Správa zo ZPC
24 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ruská federácia 31.3.-6.4.2016 Účasť na zasadnutí:Ako člen delegácie zo SR
Finančného výboru SÚJV v Dubne
Výboru vládnych splnomocnencov 18 členských štátov
Dubničková Správa zo ZPC
25 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ruská federácia 31.3.-6.4.2016 Účasť na zasadnutí:
Finančného výboru SÚJV v Dubne
Výboru vládnych splnomocnencov 18 členských štátov
Dubnička Správa zo ZPC
26 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ruská federácia 31.3.-6.4.2016 Účasť na zasadnutí:
Finančného výboru SÚJV v Dubne
Výboru vládnych splnomocnencov 18 členských štátov
Buday Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku