13.12.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03

Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 13.02.2017

  • 23.07.2020 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“
  • Archív
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku