ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekt "Zdravie na tanieri 2013"

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekt pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2013 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 17 projektov s požiadavkou 43 144,-€ na ich realizáciu.

Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 8 projektov na pridelenie účelových dotácií, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných žiadateľov o dotáciu v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2013.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom zmluvy o poskytnutí dotácií uzatvorenej podľa Smernice č.41/2010-I o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z..

formát pdf Zoznam vybraných žiadateľov o dotáciu v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2013
formát pdf Zoznam vyradených žiadateľov o dotáciu v rámci projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2013

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2013“


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2013 na poskytnutie dotácie pre oblasť podpory Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu. Účelové dotácie poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zariadenia školského stravovania pri stredných školách, zariadenia školského stravovania pri stredných školách, ktoré sú organizačnou zložkou spojených škôl, školských internátov pri stredných školách a samostatných školských internátov pre žiakov stredných škôl., v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Cieľom podpory je najmä
  • motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov a k správnemu pitnému režimu,
  • realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a pohybových aktivít,
  • podpora Celospoločenských programov podpory zdravia,
  • podpora osobitného systému stravovania a stravovania športovcov,
  • revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

7. mája 2013.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku