» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva

Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva

     Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Dotácie sa poskytujú na základe výzvy okrem oblastí podľa § 6c ods. 1.