Navigácia

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Číslo zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
(€)

Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0415/2007 ACASE a.s. Zmluva na zabezpečenie servisných prác, metodickej a projektovej pomoci, nových modulov programového vyavenia prepotreba MŠS SR 29.805,30 MŠVVaŠ SR  MŠ SR  02.05.2007 03.03.2008  
0365/2008 ACASE a.s. Zmluva o pozáručnom servise, podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácii aplikácií CASE*ERP (CASE*FIN, CASE*PaM) 74.735,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  31.03.2008 03.03.2009  
0042/2009 ACASE a.s. Zmluva o pozáručnom servise, podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácii aplikácií CASE*ERP (CASE*FIN, CASE*PaM, CASE*OLS) 64.165,18 MŠVVaŠ SR  MŠ SR  13.03.2009 03.03.2010  
2131/2006 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových a príspevkových orgnizácií MŠ SR 7821.51 MŠVVaŠ SR  MŠ SR  05.12.2006 31.05.2007  
0732/2008 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - vzdelávacie a tréningové aktivity praktického výcviku zamestnancov MŠ SR pre oblasť oprávnených výdavkov  cenová kalkulácia špecifikovaná v Prílohe č. 1 zmluvy MŠVVaŠ SR  MŠ SR  14.07.2008 31.12.2008  
1318/2008 Agentúra Tympany, s.r.o. Zmluva o dielo - Propagačné predmety 37.830,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  27.11.2008 na základe termínov stanovených v objednávkach  
003/2008 AITEN, a.s. Vypracovanie diela - Štúdia usklutočniteľnosti na projekt "Dátové centrum rezortu školstva" 62.806,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 28.01.2008 7 týždňov od podpisu zmluvy  
0488/2008 AITEN, a.s. Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na zakázku "Dátové centrum 1. etapa!"  16.156,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 04.06.2008 40 dní od podpísania zmluvy  
0896/2008 AITEN, a.s. Zmluva o dielo - Štúdia usklutočniteľnosti na projekt "Migrácia databáz a aplikácií do dátového centra (DC) rezortu školstva" 37.921,- MŠVVaŠ SR   MŠ SR 06.08.2008  14.11.2008  
1312/2008 AITEN, a.s. Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákozky !Dátové centrum 1. etapa" 12.719,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 28.11.2008  31.12.2008  
0281/2009 AITEN, a.s. Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácii projektu " Dátové centrum rezortu školstva 2 etapa"  35.462,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  26.05.2009  31.12.2009  
0735/2009 AITEN, a.s. Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt "Manažment PC regionálneho školstva" 35.319,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 03.08.2009  30.10.2009  
1221/2008 ATEMSEC, a.s. Zmluva o dielo - "Analýza stavu bezpečnosti informačných systémova siete MŠ SR" 37.368,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 04.11.2008  31.12.2008  
0004/2008 Avnet Technology Solutions s.r.o. Vypracovanie diela - Štúdia usklutočniteľnosti na projekt "Školský intranet" 70.311,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 28.01.2008 7 týždňov od podpisu zmluvy  
20-2006  Bau3Mex Bratislava Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichová ul.42   116.404,- MŠVVaŠ SR  VÚDPaP nasledujúci deň po odovzdaní stavby 4 mesiace od prevzatia staveniska  
2-2007 Bau3Mex Bratislava Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichová ul.42 448.772,- MŠVVaŠ SR  VÚDPaP nasledujúci deň po odovzdaní staveniska 30.6.2009  
1066/2008 COOPEX Soft, spol.s r.o. Zmluva na dodanie licencií programu AMION 2008 5.040,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  12.09.2008 31.12.2008  
1998/2006 Corporate consulting Group, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 32.786,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  08.11.2006 13.12.2006  
0860/2007 DATALAN, a.s. Kúpna zmluva 2.531.999,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  25.06.2007 10 týždeň od podpisu zmluvy  
0246/2009 DATALAN, a.s. Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na  rozvoj bezpečnosti a zabezpečenie súladu infomčných systémov MŠ SR s platnými štandardami 34.557,60 MŠVVaŠ SR  MŠ SR  14.05.2009 10 týždňov odo podpisu zmluvy  
1165/2009 Ernst & Young, k.s. Zmluva o dielo 11.781,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  18.11.2009 25.04.2010  
2099/2006 EUROPROJEKT,a.s. Zmluva na vypracovanie projektového návrhu "Nové zručnosti v mynažmente pracovných vzťahov v rezorte školstva" 1.185,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  09.11.2006 13.11.2006  
0311/2008 Eva Hlubináková - Fa STRAVEX Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MŠ SR   MŠVVaŠ SR  MŠ SR  31.03.2008    
1160/2009 EXPOL Pedagogika, s.r.o.  Kúpna zmluva na dodávku učebníc  636.950,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  11.11.2009 31.12.2009  
1176/2007 Follow me Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva -  kopírovacie stroje Toshiba 41.038,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  14.08.2007 15.08.2007  
0312/2008 Follow me Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva na nákup kopírovacídh strojov 77.898,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 27.03.2008 20 dní od uzavretia zmluvy  
0084/2008 FUFO, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR   MŠVVaŠ SR  MŠ SR 29.02.2008 31.12.2011  
0278/2009 Gratex International, a.s. Zmluva o dodávke a udelení licencie Riadiaceho manžérskeho informačného systému 32.011,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 27.05.2009 27.06.2009  
0817/2008 GTEC, s.r.o. Zmluva o dielo-  Štúdia uskutočniteľnosti na projekt "Digitálny obsah Národného Programu výchovy a vzdelávania" 37.921,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 06.08.2008 14.11.2008  
0233/2009  IBS SLOVAKiA, s.r.o. Zmluva o dielo -  śtúdia "Modernizačný program Slovensko 21"  59.262,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 20.04.2009 18.12.2009  
1270/2005 Igor Goruša, I.E.G., stravovacie služby Zmluva na zabezpečenie stravovanie zamestancov MŠ SR 2.66/lístok MŠVVaŠ SR  MŠ SR  24.11.2005    01.03.2007  
0439/2008 ims, spol. s r.o. Zmluva o dielo -  Štúdia uskutočniteľnosti na projekt "Implementácia riadiaceho manažérskoho informačného systému na MŠ SR a priamo riadených organizáciách" 45.647,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  30.04.2008 do 12 týždňov od podpísania zmluvy  
1858/2006 Ing,arch. Alexandra Vrtáková
Ing.arch.Zuzana Šimlaštíková
Ing.arch. Michaela Lorincová
Ing. Tomáš Papp
Zmluva o dielo- spracovanie ralizačného projektu na rekoštrukciu interiéru 66.905,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  10.10.2006 15.11.2006  
0614/2009 Ing. Emil Schwarz Zmluva o dielo - preklad materiálov 23.000,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR    30.11.2009  
1345/2008 INTEC PLUS, s.r.o. Zmluva o dielo - modenizácia telekomunikačného zariadenia 38,707,- MŠVVaŠ SR   MŠ SR  05.12.2008 30 pracovných dní od podpisu zmluvy  
1142/2009 J & J Csonga, s.r.o.  Zmluva o dielo - Dodávka a montáž plastových okien špecifikácia v prílohách zmluvy MŠVVaŠ SR  MŠ SR  10.11.2009 28 dní od podpísania zmluvy  
1473/2007 Juraj Ďurica Zmluvy o vykonávaní opravárenských a servisných prác 4780,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  18.10.2007 18.10.2008  
0518/2008 KANEX Slovakia, sr.o. Zmluva o úprave vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim  cena špecifikovaná v prílohe k zmluve MŠVVaŠ SR   MŠ SR   04.08.2008  04.08.2009  
0243/2007 KLS spol. s r.o. Čiastková kúpna zmluva č. 22 uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 14.895,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  10.04.2007 10.05.2007  
0413/2007 KLS spol. s r.o. Čiastková kúpna zmluva č. 21 uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 37.361,20 MŠVVaŠ SR  MŠ SR  09.05.2007 09.06.2007  
1104/2007 KLS spol. s r.o. Čiastková kúpna zmluva č. 22 uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 20.374,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 13.08.2007 13.09.2007  
1995/2007 Kongres management, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 375.911,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 20.12.2007 31.1.2008  
1128/2008 Marcel Valábek - PC Majster Zmluva o dielo - manuál Opreačného programu vzdelávanie a operačného programu veda a výskum 17.064,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 06.10.2008 na základe termínov stanovených v objednávkach  
1176/2009 Maurit s.r.o. Zmluva o dielo - vytvorenie a inštaláia online systému 30.583,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 25.11.2009 31.12.2009  
0994/2009 Millenium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo - vytvorenie internetovej aplikácie 30.940,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 28.08.2009 do 25 dní odo dňa schválenia Podrobnej technickej špecifikácie  
1380/2008 MIM, s.r.o. Zmluva o dielo - "Vypracovanie návrhu reportingového systému pre potreby sekcie regionálneho škostva" 63.201,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 08.12.2008 4 týždne  odo dňa podpísania zmluvy  
1620/2006 MMS-SOFTEC, s.r.o. Zmluva o dielo 23.475,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 24.08.2006 31.01.2007  
1117/2009 NETLAB International, a.s. Zmluva o dielo - "rekonštrukcia LAN MŠ SR" 35.658,24 MŠVVaŠ SR  MŠ SR 27.10.2009 6 týždňov od podpisu zmluvy  
1-2006 P.D. Trans Bratislava  Realizačný projekt stavby  4.680,- MŠVVaŠ SR  VÚDPaP 3.4.2006 15.5.2006  
0019/2010 Pittel+Brausewtter, s.r.o. Zmluva o dielo na vykonanie stavebnýh a montážnych prác  328.073,13 MŠVVaŠ SR  MŠ SR 19.02.2010 15.06.2010  
0819/2008 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Kúpna zmluva na motorové vozidlá 173.259,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 06.08.2008 31,01.2009  
2093/2006 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 155.378,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 27.11.2006 29.12.2006  
0412/2007 Re a.s. Mandátna zmluva 31.534,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 03.05.2007 20.06.2007  
0818/2008 RKMC spol. s r.o. Zmluva o dielo - "Štúdia uskutočniteľnosti na registre pe oblasť vysokých škôl a informačný systém vysokých škôl" 38.369,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 06.08.2008 14.11.2008  
1200/2008 Róbert Takács Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnacov MŠ SR   MŠVVaŠ SR  MŠ SR 27.10.2008 30.09.2009  
0493/2007

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
DATALAN, a.s.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Rámcová dohoda na dodávku výpočtovej techniky 1.149.962,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 21.05.2007 15.05.2011  
1178/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o Zmluva o službách poskytovaných pri prevádzke Informačného systému CRŠ 115,-/hod. práce MŠVVaŠ SR  MŠ SR 31.08.2007  31.08.2008  
1255/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o. Zmluva o dielo - Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácií  295.071,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  31.08.2007    
1384/2008 Siemens s.r.o.
S&T Varias s.r.o.
Zmluva o dielo - Zmeny a rozšírenie funkcionality pre Finančný informačný systém p e slovenské verejné vysoké školy 190.824,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 15.12.2008 31.12.2008  
0912/2009 Siemens s.r.o. Zmluva o dielo - Dátové centrum rezortu školstva - 2.etapa 4.465.469,05  MŠVVaŠ SR  MŠ SR 05.08.2009 15.12.2009   
1138/2009 SK PROFESIONAL s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v súvislosti s "Zabezpečením aktivít v rámci verejnej prezentácie o celoživotnom vzdelávaní" 14.700,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 09.11.2009 31.12.2009  
1996/2007 Slovakia Online s.r.o. Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 7.102,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 28.12.2007 31.12.2008  
0083/2009 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Zmluva o poskytnutí služby - polygrafické práce a technicko-organizačné zabezpečenie konferencie  7.650,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR  04.03.2009 03.04.2009  
0904/2009

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.

Kúpna zmluvy na dodávku učebníc 1.032.415,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 14.07.2009 31.12.2009  
0247/2009 STAVEA-INTERRIÉR, s.r.o Zmluva o dielo - Dodávka a montáž požiarnych dverí 24.396,86 MŠVVaŠ SR  MŠ SR 07.05.2009 21 dní od podpísania zmluvy  
0485/2009 STAVEA-INTERRIÉR, s.r.o Zmluva o dielo - Zákazka s nízkou hodnotou . realizácia stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečenie projekčno-inžinierkych činností. 117.431,23 MŠVVaŠ SR  MŠ SR   74 dní od podpisu zmluvy  
0172/2007 Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS Zmluva o dielo  16.590,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 20.03.2007 20.04.2007  
1082/2008 STUDIAL, spol. s r.o. Zmluva o dielo - stavebné práce 156.355,- MŠVVaŠ SR  MŠ SR 30.09.2008 70 dní od podpisu zmluvy  
1-2007  STUDIO MM Bratislava Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby 23.305,- MŠVVaŠ SR  VÚDPaP 31.3.2007 do ukončenia stavby   
0050/2010 SWECK spol.s.r.o.   Zmluva o službách - školenie "Nové prístupy v manažmente pracovných vzťahov pre vrcholových manažérov MŠ SR"  66.606.68 MŠVVaŠ SR  MŠ SR 03.03.2010  14.04.2010   
2092/2006 TEMPUS AWT BAWARIA,s.r.o. Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 44.775.68 MŠVVaŠ SR  MŠ SR 27.11.2006 29.12.2006  
1199/2008 URS -Ústav racionalizácie v stavebníctve, s.r.o. Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 2.820,- MŠVVaŠ SR 
  • Dodatky k zmluvám ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
  • Skočiť na začiatok stránky