Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2015

 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2015
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní na rok 2015
 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl
 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2015
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015
 • Dotácie v oblasti regionálneho školstva poskytnuté podľa § 6c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bez výzvy na podávanie žiadostí
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto MŠ - 2015
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku