» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2015 » Dotácie v oblasti regionálneho školstva poskytnuté podľa § 6c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bez výzvy na podávanie žiadostí

Dotácie v oblasti regionálneho školstva poskytnuté podľa § 6c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bez výzvy na podávanie žiadostí