Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične

Vyhodnotenie výzvy    


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že medzirezortná komisia vyhodnotila žiadosti zaslané v rámci rozvojových projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.
     Na základe výsledkov hodnotenia sa na podporu predkladá 448 rozvojových projektov škôl, z toho 203 rozvojových projektov škôl v rámci kapitálových výdavkov a 346 rozvojových projektov škôl v rámci bežných výdavkov.
     V rámci kapitálových výdavkov sa navrhuje podporiť 25 rozvojových projektov škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 997 000 € a 178 rozvojových projektov škôl zriadených obcou vo výške 8 003 000 €.
     V rámci bežných výdavkov sa navrhuje podporiť 70 rozvojových projektov škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 201 600 € a 276 rozvojových projektov škôl zriadených obcou vo výške 798 400 €.
     Úspešný žiadateľ prijíma finančné prostriedky na rozvojové projekty pre jednotlivé školy za podmienok uvedených vo výzve.Žiadateľ uvedený v zozname úspešných žiadateľov oznámi ministerstvu do 15.04.2016 prijatie / neprijatie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Oznámenie je potrebné uskutočniť na emailovú adresu: telocvicne@minedu.sk.

 
Oznámenie obsahuje

  • zoznam škôl pre ktoré obec/VÚC prijíma finančné prostriedky na rozvojový projekt,
  • zoznam škôl, pre ktoré obec/VÚC neprijíma finančné prostriedky na rozvojový projekt,
  • podpis štatutárneho zástupcu a pečiatku obce /vyššieho územného celku.
     Spolu s oznámením zasiela obec/VÚC aj upravený rozpočet osobitne za jednotlivé školy podľa výšky pridelených finančných prostriedkov ministerstvom a výšky spoluúčasti žiadateľa určenej ministerstvom.
     V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať finančné prostriedky za podmienok uvedených na webovom sídle ministerstva (napr. kvôli úprave sumy poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom, spoluúčasti žiadateľa a podobne), finančné prostriedky získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú výzvu.
     Žiadateľ je povinný použiť na schválené aktivity najskôr finančné prostriedky určené ako spoluúčasť žiadateľa a až následne finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom. Ušetrené finančné prostriedky v rámci verejného obstarávania je povinný prijímateľ finančných prostriedkov vrátiť.


Súbor typu pdfKonečné výsledky - zoznam úspešných projektov

Súbor typu pdfKonečné výsledky - zoznam neúspešných projektov

Súbor typu pdfZoznam členov komisie

Súbor typu pdfDodatočne podporené projekty z vratiek finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
 

Zverejnenie výzvy


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.
 
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou
-          dostavby telocvične,
-          rekonštrukcie telocvične alebo
-          výstavby novej telocvične.

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
-          rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
-          rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
-          rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
-          rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
-          rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

     Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4. marca 2016 do 24.00 h.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky