Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016

 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti podpory zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016
 • Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2016“
 • Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku