Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 59 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.


V rámci dotácie na rozvoj sa alokácia finančných prostriedkov v roku 2021 zameriava na podporu tých rozvojových projektov, ktorých cieľom je konsolidácia vysokoškolského prostredia, oblasť internacionalizácie a podpora zriadenia materskej školy pri vysokej škole.

Tento dokument určuje podrobnosti k podávaniu projektov, termín na ich podávanie a spôsob výberu projektov, ktoré budú financované.

Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná celková suma 20 400 000 eur vo forme bežných transferov. Podpora je zameraná na nasledujúce témy:
1. Integrácia vysokých škôl – indikovaná podpora v roku 2021 v sume 10 mil. eur
2.Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov – alokácia v sume 200 tis. eur
3. Materské školy pri vysokých školách – alokácia na tému je 1 mil. eur
4. Rozvoj výskumných kapacít v oblasti pedagogického výskumu – alokácia na tému 400 tis. eur
Zvyšná časť alokácie je určená na nasledujúce aktivity:
5. Optimalizácia procesov vysokých škôl formou auditu personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy
6. Koncept Zelenej univerzity
7.Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Oprávnení žiadatelia

Žiadosti o dotáciu môžu podávať len verejné vysoké školy.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť o dotáciu na rozvoj je potrebné podať v týchto 2 termínoch:
do 15. augusta 2021 v prípade tém č. 2, 3, 6 a 7 a
do 30. septembra 2021 v prípade tém č. 1, 4 a 5,
a to vyplnením a uložením informácií o projekte (vrátane aktivít, rozpočtu...) v určenom formulári v IS portál vysokých škôl - príloha tejto výzvy.

Limit na počet podaných žiadostí

V rámci témy 1 môže byť vysoká škola zapojená len v jednom projekte ako hlavný riešiteľ. V rámci tém 2 až 7 je možné podať jednu žiadosť v každej uvedenej téme. 

Tematické zameranie rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní cieľov a zámerov z dlhodobého zámeru ministerstva, Plánu obnovy a ich strategických zámerov a úloh v zmysle ich dlhodobých zámerov, a to v nasledujúcich témach:

Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Špecifické podmienky témy:
Cieľom je podpora vysokých škôl pri príprave cestovnej mapy spájania sa s inou vysokou školou a jej implementáciu, prípadne inej formy integrácie vysokoškolského prostredia. V súlade s plánom obnovy je podpora zameraná na naplnenie míľnika Plánu obnovy, ktorým je: „ Schválená cestovná mapa spájania aspoň pre 2 celky vysokých škôl. Cestovná mapa rozpracuje časový plán a jednotlivé kroky vedúce k spájaniu vysokých škôl“.
V rámci tejto témy je možné uplatniť si refundáciu na náklady spojené s tvorbou cestovnej mapy integrácie vysokých škôl a požadovať dotáciu na aktivity na implementáciu cestovnej mapy naplánované do konca roka 2022. Ide najmä o náklady na projektové riadenie zmeny na úrovni inštitúcií, audit a analýza procesov, personálneho zabezpečenia novej/integrovanej inštitúcie, integráciu informačných systémov, projekty na úpravu priestorov a zázemia pre nové pracoviská vytvorených na novej platforme (kampusy) a pod.
Verejná vysoká škola môže v rámci tejto témy podať iba spoločnú žiadosť. V tomto prípade projekt podáva len jedna vysoká škola, t. j. hlavný riešiteľ. Spôsob prerozdelenia dotácie určí hlavný riešiteľ v spolupráci s partnerskými vysokými školami na základe zmluvy o partnerstve.
Podmienkou podpory bude priebežné reportovanie progresu implementácie projektu v polročnej perióde.
Dotáciu poskytnutú v tomto roku je možné použiť do 31. 12. 2022. Refundácia nákladov, ktoré vznikli s tvorbou cestovnej mapy po 1. 6. 2021, je možná.

Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov

Špecifické podmienky témy:
Ide o centrálny projekt.
Cieľom je vytvorenie štandardov/odporúčaní na kompetenčný profil vysokoškolského učiteľa
(v závislosti od zamerania vysokej školy, stupeň vzdelávania, či študijný odbor), systém podpory vysokoškolského učiteľa a jeho rozvoj v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania (vzdelávania orientované na študenta, podpora vysokoškolského učiteľa pri inovácii vo vzdelávaní, podpora pri vzdelávaní študentov novej generácii/z rôzneho prostredia a pod./) v kontexte štandardu 1.5 ESG 2015.
Požiadavkou je vytvorenie národných odporúčaní v tejto oblasti a štandardov inštitucionálnej podpory, ich tvorby participatívnym spôsobom a ich diseminácia. Súčasťou žiadosti môže byť aj prevádzka/vytvorenie centra/pracoviska vysokej školy ako pilotného pracoviska pre implementáciu odporúčaní z úrovne vysokých škôl.
Verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo spoločnú žiadosť. V prípade spoločnej žiadosti projekt podáva len jedna vysoká škola, t. j. hlavný riešiteľ. Spôsob prerozdelenia dotácie určí hlavný riešiteľ v spolupráci s partnerskými vysokými školami na základe zmluvy o partnerstve.
V rámci tejto témy bude podporená len jedna žiadosť o dotáciu. Na tento centrálny rozvojový projekt môže vysoká škola požiadať o dotáciu najviac do výšky 200 000 eur.
Doba trvania rozvojového projektu je v rámci tejto témy stanovená v rozmedzí od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022, s požiadavkou na predloženie štandardov a odporúčaní do 30. 6. 2022.

Téma 3: Materské školy pri vysokých školách

Špecifické podmienky témy:
Cieľom je podpora vysokých škôl pri aktivitách súvisiacich s podaním žiadosti o zaradenie materskej školy pri verejnej vysokej škole (resp. pri jej detašovanom pracovisku) do siete škôl a školských zariadení v SR podľa § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, že vysoká škola nepodá žiadosť o zaradenie materskej školy pri verejnej vysokej škole
do siete škôl a školských zariadení v SR do 31. 12. 2022 alebo táto žiadosť bude zamietnutá, bude zaviazaná vrátiť poskytnutú dotáciu na túto tému v celej výške (okrem prípadov spôsobených vyššou mocou).
V tomto prípade môže vysoká škola podať individuálnu žiadosť.
Na rozvojový projekt v rámci tejto témy môže vysoká škola požiadať o dotáciu najviac do výšky 200 000 eur.
Ukončenie projektu je do 31. 12. 2022. Za oprávnené náklady v rámci projektu sú náklady, ktoré vzniknú najskôr po 1. 7. 2021.

Téma 4: Rozvoj výskumných kapacít v oblasti pedagogického výskumu

Špecifické podmienky témy:
Cieľom je podpora vysokých škôl pri sieťovaní a rozvoji výskumných kapacít pri realizácii pedagogického výskumu v téme dopadov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve.
Podmienkou podpory je zapojenie do výskumu výskumníkov zo Slovenskej akadémie vied a/alebo z neziskových organizácii aktívnych v tejto téme. Na realizácii projektu s cieľom sieťovania kapacít je tak potrebné zabezpečiť účasť najmenej z troch subjektov, z nich najmenej jeden je neziskovou organizáciou alebo občianskym združením, ktorý má preukázateľné výstupy v oblasti realizácie prieskumov, výskumov a analýz.
Požiadavky na zameranie výskumu s týmto cieľom je pokrývanie celého regionálneho školstva. Tematicky sa bude výskum zameriavať na
1) dopady pandemického obdobia na vzdelávanie všetkých žiakov a špecificky žiakov z ohrozených skupín (žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), žiakov z vylúčených rómskych lokalít, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či čeliacich iným prekážkam vo vzdelávaní; podrobnejšia špecifikácia cieľových skupín v prílohe);
(2) vplyv rôznych faktorov na proces učenia (napr. dostupnosť informačných a komunikačných technológií (IKT), využívanie IKT pri výučbe, formy dištančnej výučby na rôznych typoch škôl, dostupnosť podpory v domácnosti žiaka, dostupnosť inej než vzdelávacej podpory);
(3) zisťovanie možných pozitív ako východísk pre potenciálnu transformáciu vzdelávacieho systému a možnosti využívania hybridných foriem výučby v budúcnosti;
(4) aplikáciu kompenzačných opatrení a ich účinnosť na zmiernenie dopadov pandémie; (5) postoje a pripravenosť učiteľov a odborných zamestnancov na plánované reformné zmeny zacielené na účinnejšiu podporu vo vzdelávaní.

Respondentmi výskumu by mali byť okrem pedagogických a odborných zamestnancov bežných aj špeciálnych materských, základných a stredných škôl aj samotní žiaci a rodičia a iní aktéri v školstve, za použitia viacerých kvalitatívnych i kvantitatívnych nástrojov zberu dát (dotazníky, pološtrukturované rozhovory, skupinové diskusie, atď.). Zároveň sa bude realizovať sekundárna analýza existujúcich údajov (výsledky národných testovaní, administratívne údaje). Okrem celoplošného pohľadu by mala štúdia zmapovať aj príklady dobrej praxe cez prípadové štúdie. Samotný zber dát prebehne v školskom roku 2021/2022, pričom záverečná analýza bude publikovaná a prezentovaná do konca roku 2022. Realizátor prieskumu sa zaviaže so zadávateľom zdieľať aj priebežné výstupy výskumu na základe vopred schváleného harmonogramu.
Realizácia aktivít bude prebiehať od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2022. Maximálna podpora je 400 tis. eur.
Podporená bude najviac jedna žiadosť.

Téma 5: Optimalizácia procesov vysokých škôl formou auditu personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy

Špecifické podmienky témy:
Cieľom je podpora vysokých škôl pri aktivitách spojených s realizáciou auditu ich personálnej a organizačnej štruktúry vrátane ich pracovísk (najmä v časti administratívnych procesov a zabezpečenia prevádzky).
Požadovaným výstupom projektu v tejto téme je uskutočnenie auditu personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy a jej pracovísk.
Súčasťou žiadosti musí byť výsledok verejného obstarávania na zrealizovanie auditu v prípade poskytnutia dotácie na jeho vykonanie. Požadovaná dotácia môže byť do výšky vysúťaženej ceny na zrealizovanie auditu.
Odporúča sa, aby výsledkom auditu bola kvantifikácia nákladov na zrealizovanie odporúčaní výsledkov auditu, ktoré budú viesť k elektronizácii procesov, odstráneniu neproduktívnych činností a duplicitných činností, automatizácii procesov a postupov, prípadne nastavenie postupov prostredníctvom spoločných podporných centier (úspora špecializáciou využitou vo väčšom rozsahu) a pod.
Požiadavkou je, aby výstupy auditu boli sprístupnené ministerstvu.
Doba trvania rozvojového projektu je v rámci tejto témy stanovená v rozmedzí od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

Téma 6: Zelené univerzity

Špecifické podmienky témy:
Cieľom je podpora vysokých škôl pri realizácii aktivít, ktoré vychádzajú z iniciatívy Race to Zero, resp. realizácia aktivít obdobného charakteru.
V tomto prípade sa pod „zelenými“ aktivitami rozumie: rôzne študentské aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, aktivity v oblasti podpory udržateľnej mobility, zmeny v odpadovom hospodárstve, ale aj tvorbu projektovej dokumentácie pre komplexnejšie rekonštrukcie s cieľom zníženia energetickej náročnosti budov, tvorba „zelených zón“ na akademickej pôde, aktivity so širšou komunitou a so študentmi v oblasti vzdelávania v tejto oblasti a pod.
Na rozvojový projekt v rámci tejto témy môže vysoká škola požiadať o dotáciu najviac do výšky 1 000 000 eur.
V tomto prípade môže verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo spoločnú žiadosť. V prípade spoločnej žiadosti projekt podáva len jedna vysoká škola, t. j. hlavný riešiteľ. Spôsob prerozdelenia dotácie určí hlavný riešiteľ v spolupráci s partnerskými vysokými školami na základe zmluvy o partnerstve.
Doba trvania rozvojového projektu je v rámci tejto témy stanovená v rozmedzí od 1. 7. 2021 maximálne do 31. 12. 2022.

Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Špecifické podmienky témy:
Cieľom je podpora konkrétnych aktivít vysokých škôl pri internacionalizácii vysokoškolského prostredia, napríklad v kontexte účasti v Iniciatíve Európskych univerzít, na organizáciu kurzov socio-kultúrnej orientácie, na zabezpečenie stálych poradenských služieb na vysokej škole pre zahraničných študentov a pre zamestnancov vysokých škôl pri práci s kultúrne rôznorodými cieľovými skupinami, a pod.
Verejná vysoká škola môže v rámci tejto témy podať iba individuálnu žiadosť.
Výška podpory na jeden projekt je obmedzený do výšky 1 mil. eur.
Doba trvania rozvojového projektu je stanovená v rozmedzí od 1. 7. 2021 maximálne do 31. 12. 2022.

Všeobecné podmienky

Dotáciu na rozvoj je možné použiť na úhradu nákladov vysokej školy, ktoré jej vzniknú v súvislosti s riešením projektu po 1. júli 2021, ak pre podporu v konkrétnej téme nie je uvedené inak. Doba trvania rozvojových projektov je určená v závislosti od charakteru danej témy.
Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy ani jednej vysokej škole, prípadne v celkovo nižšej výške ako je alokovaná suma. Ministerstvo si vyhradzuje právo podporiť projekt a jeho jednotlivé aktivity nižšou sumou ako uvedie vysoká škola, najmä ak z predloženej žiadosti nebude zrejmá opodstatnenosť kalkulácie na danú aktivitu alebo nebude primeraná rozsahu. Rovnako financovanie, a teda poskytnutie dotácie alebo jej časti, môže byť zrealizované až v roku 2022.
Súčasne si ministerstvo vyhradzuje právo upraviť alokáciu na jednotlivé témy.
Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu. Po uplynutí termínu na podanie projektu nie je možné vykonávať opravy v projektoch, okrem prípadu podpory projektu za podmienky jeho dopracovania.

Finančné podmienky

V rámci rozpočtu projektu si verejná vysoká škola môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 10 % z predloženého rozpočtu na priame výdavky, okrem témy 5. Tie sú určené na pokrytie nepriamych výdavkov projektu a nepodliehajú zúčtovaniu. V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva a pod. Pri vyúčtovaní projektu môžu nepriame výdavky predstavovať najviac 10 % z uskutočnených oprávnených priamych výdavkov, okrem osobitných podmienok pri projektoch v téme 5.
V rámci tejto výzvy je možné dotáciu rozpočtovanú na priame výdavky použiť výhradne na výdavky v rámci nasledujúcich kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 614 – odmeny, 620 – poistné a príspevok do poisťovní, 631 – cestovné náhrady (vlastným zamestnancom), 633 – materiál, 637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, 637 002 – konkurzy a súťaže, 637 003 – propagácia, reklama a inzercia, 637 004 – všeobecné služby, 637 005 – špeciálne služby, 637 007 – cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom), 637 011 – štúdie, expertízy, posudky, 637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, 637 036 – reprezentačné výdavky a 642036 – na štipendiá.

Dotáciu rozpočtovanú na priame výdavky nie je možné použiť na výdavky v rámci nasledujúcich kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:
632 – energie, voda a komunikácie, 634 – dopravné, 635 – rutinná a štandardná údržba, 636 – nájomné za nájom, 637 – služby (s výnimkou povolených podpoložiek v rámci tejto kategórie), 640 – bežné transfery (s výnimkou podpoložky 642036) a 650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom.

Vysoká škola môže v žiadosti kalkulovať aj kapitálové výdavky, maximálne však do výšky jej fondu reprodukcie, keďže dotácia bude poskytnutá len formou bežného transferu.

Kapitálové výdavky je možné použiť výhradne na nasledujúce kategórie, položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:
711 003 – nákup softvéru, 711 004 – nákup licencií, 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 717 002 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – rekonštrukcia a modernizácia, 716 – prípravná a projektová dokumentácia, 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – a 718 – rekonštrukcia a modernizácia.

Ministerstvo povoľuje verejnej vysokej škole presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami a podpoložkami ekonomickej klasifikácie maximálne do výšky 50 % oproti ich pôvodne schválenej výške, avšak pri zachovaní sumy poskytnutej dotácie na daný projekt.

Vyúčtovanie projektu a záverečnú správu bude potrebné podať prostredníctvom portálu vysokých škôl do troch mesiacov od skončenia uvedeného projektu. Prípadné predĺženie projektu môže ministerstvo povoliť, ak vysoká škola preukáže, že nezrealizovanie projektu v pôvodnom časovom horizonte zapríčinili skutočnosti, ktoré vysoká škola nemohla ovplyvniť. Spomínaný časový posun realizácie projektu však bude podmienený zmluvne dohodnutou úpravou podmienok použitia dotácie.

Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity uvedené v projekte. V prípade, že realizácia aktivít si vyžiada dodatočné náklady, vysoká škola ich zabezpečí z iných zdrojov. Úhrada nákladov na iné aktivity nesúvisiace s projektom nie je možná. Vysoká škola ako samostatný zúčtovací subjekt zodpovedá za účelné a efektívne hospodárenie finančných prostriedkov v zmysle platných právnych predpisov a jej úlohou bude zároveň preukázať súvis medzi výdavkami a realizáciou jednotlivých aktivít za podmienky splnenia cieľov projektu.

V prípade potreby si ministerstvo k projektom vybraným na financovanie vyžiada objasnenie projektu, ak to je potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. nejasnosti v rozpočte projektu, nekonkrétne ciele a pod.), prípadne konkrétne podmienky čerpania dotácie upraví v zmluve.

Súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie budú aj merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré je potrebné dosiahnuť do skončenia projektu, ako aj postup krátenia dotácie, ak daná hodnota nebude preukázateľne dosiahnutá. Pri stanovení ukazovateľa sa bude vychádzať z merateľných ukazovateľov, cieľových hodnôt uvedených v projekte a z hodnotenia.

V IS portál vysokých škôl je možné k jednej téme podať vysokou školou jednu žiadosť. V prípade, že na projekte bude spolupracovať viacero vysokých škôl, ich súhlas s účasťou na projekte sa doloží formou osobitnej prílohy; dotácia sa však poskytuje len jednej vysokej škole.

Každá verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo vo vymedzených témach spoločnú žiadosť. V prípade spoločnej žiadosti sa rozpočet pripravuje v členení podľa zapojených subjektov.

Výber projektov

Ministerstvo najskôr vyhodnotí splnenie základných kritérií hodnotenia podaných žiadostí a v prípade nejasností k podanej žiadosti prekonzultuje postup s vysokou školou. Projekty, ktoré zostanú po vyhodnotení splnenia základných kritérií hodnotenia, prejdú následne do hodnotenia kvalitatívnych kritérií, nezávisle v rámci jednotlivých tém.

Pri výbere projektov, na ktoré bude poskytnutá dotácia sa postupuje nasledovne:
V prvom kole budú financované projekty v rámci témy 3, ak dopyt presiahne alokáciu na tému, uprednostnené budú tie žiadosti, ktoré budú viesť k materskej škole s vyššou kapacitou, školy, ktoré budú plniť funkciu cvičnej školy, školy, ktoré ešte nezískali podporu na takýto typ aktivity v roku 2020. V prípade zhody vo všetkých parametroch, zohľadní sa pri výbere projektu na podporu špecifickosť zamerania školy, zmapovanosť dopytu po tejto službe zo strany študentov a zamestnancov.
V druhom kole budú podporené projekty v téme 1, kde bude podmienkou poskytnutia komplexnosť cestovnej mapy a relevantnosť rozpočtu na implementáciu cestovnej mapy v roku 2021 a 2022.
V treťom kole budú podporené projekty v téme 4. Vyradené z podpory môžu byť projekty, ak cena na audit bude neprimerane vysoká alebo bude pochybnosť o zvolenej metóde a výstupoch auditu.
V štvrtom kole bude podporený projekt v téme 2 a 4, pri výbere projektu sa použijú kritéria obdobné k téme 6.
V piatom kole budú podporené projekty v téme 6 a 7. Pridelenie dotácie bude závisieť od hodnotenia projektov.

Základné kritériá hodnotenia (splnené/nesplnené) pri všetkých témach:

  • vysoká škola podala projekt v určenom termíne.
  • vysoká škola podala projekt určeným spôsobom.
  • požadovaná dotácia na projekt v rámci témy neprekračuje maximálnu sumu určenú na projekt v danej téme (požiadavky s vyšším rozpočtom budú vylúčené z ďalšieho procesu).
  • v rámci jednej témy podala vysoká škola len jeden projekt (pri porušení tohto obmedzenia bude môcť vysoká škola stiahnuť niektoré projekty).
  • žiadosť podala verejná vysoká škola.

Kvalitatívne kritériá hodnotenia pri témach 2, 4, 6 a 7:

0-10 Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy – hodnotí sa ako súvisia aktivity projektu s napĺňaním dlhodobého zámeru vysokej školy, či má vysoká škola prijatý nadväzujúci akčný plán alebo iný strategický dokument na napĺňanie ich zámerov vrátane vyjadrenia cieľov prostredníctvom merateľných ukazovateľov a či sú tieto súčasťou merateľných ukazovateľov zahrnutých do projektu.
0-30 Konzistentnosť projektu – posudzuje sa komplexnosť navrhovaných aktivít a cieľov, ktoré chce vysoká škola dosiahnuť realizáciou projektu, ako do seba jednotlivé aktivity zapadajú a aká je ich nadväznosť a vzájomná súvislosť, teda že nejde o zmes rôznych aktivít, ale o aktivity, ktoré majú synergický efekt alebo postupnú následnosť za účelom dosiahnutia cieľa. V prípade spoločných projektov viacerých vysokých škôl sa zohľadňuje aj úloha jednotlivých vysokých škôl v aktivitách projektu, teda že nejde o samostatné aktivity viacerých vysokých škôl, ale je využívaná synergia spolupráce partnerov. Zohľadňuje sa aj uskutočniteľnosť projektu vo vymedzenom termíne. Hodnotí sa, či sú do realizácie projektu zapojení všetci kľúčoví aktéri v rámci vysokej školy, prípadne aj externí partneri, pozícia zodpovedného riešiteľa, v prípade spoločného projektu viacerých vysokých škôl, spôsob riešenia medzi inštitucionálnych otázok a pravidlá prijímania rozhodnutí, identifikácia rizík dosiahnutia cieľov a spôsob ich minimalizácie, pripravenosť vysokej školy na realizáciu projektu (existencia projektovej dokumentácie, ak je potrebná, akčných plánov a pod.)
0-20 Rozpočet projektu – hodnotí sa, v akej miere rozpočet projektu odzrkadľuje plánované aktivity, či požadovaná dotácia je rozumne a zrozumiteľne vysvetlená, opodstatnenosť priamych výdavkov s ohľadom na aktuálny a konečný stav.
0-40 Hodnota projektu – hodnotí sa pridaná hodnota projektu, t. j. či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa aj reálnosť dosiahnutia cieľov vyjadrených merateľnými ukazovateľmi, konkrétnosť merateľných ukazovateľov a ich jasné vymedzenie a overiteľnosť, ako aj schopnosť vysokej školy zabezpečiť zmenu do skončenia projektu.

Časový harmonogram

V prípade tém č. 2, 3, 6 a 7:
do 15. augusta 2021 – termín na podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj
august a september - formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie
október a november 2021 – zazmluvnenie verejných vysokých škôl a následné financovanie.
V prípade témy č. 1, 4 a 5:
do 30. septembra 2021 – termín na podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj
október 2021 – formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie
november a december 2021 – zazmluvnenie verejných vysokých škôl a následné financovanie.

Záverečné ustanovenia

Zverejnený časový harmonogram je len indikatívny. V prípade otázok k výzve môže verejná vysoká škola kontaktovať sekciu vysokých škôl, a to e-mailom na: svs@minedu.sk. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, ich hodnotenie a zoznam poskytnutých dotácií. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky