Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie realizácie

Súbor typu pdf Príloha č. 1 - Správa zo záverečného seminára

Súbor typu pdf Príloha č. 2 - Poradie a výška účelových finančných prostriedkov


ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu
pre rok 2016

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 64 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Z predložených projektov bolo vyradených 19 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy.  Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie limitu 10 % na dohody o vykonaní práce, prekročenie limitu 35 % na režijné náklady a navrhované aktivity nespĺňali aktivity podmienky výzvy.
 
Z hodnotených projektov bolo dňa 2. mája  2016 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti vybraných 27 projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov na realizáciu projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

Súbor typu pdf Zoznam rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických
zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktoré nespĺňajú vyhlásené podmienky


 
Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.
 
Oblasťou podpory je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:
  • Človek vo sfére peňazí,
  • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí,
  • Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca,
  • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi,
  • Úver a dlh,
  • Sporenie a investovanie,
  • Riadenie rizika a poistenie,
so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.
 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresnému úradu v sídle kraja.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
                                                            
                                                        30. marca 2016.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku