Navigácia

Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť odstránenia dvojzmennej prevádzky základných škôl. Od 24.8.2022 môžu základné školy s dvojzmennou prevádzkou žiadať o financovanie projektov na jej odstránenie. Zámerom výzvy je rozšíriť kapacity na základných školách prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Zároveň je cieľom v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Do konca roka 2026 by mala byť týmto spôsobom odstránená dvojzmenná prevádzka na minimálne 35 základných školách. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 34 610 868 EUR vrátane DPH. Maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu novovytvorenú kapacitu je stanovená na úrovni 16 547 EUR vrátane DPH, pričom je žiadateľ povinný realizovať projekt v minimálnej výške 10 novovytvorených kapacít. Maximálna výska poskytnutých prostriedkov mechanizmu sa netýka tých žiadateľov, ktorí majú vypracovanú architektonickú štúdiu alebo projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby v rámci výzvy s názvom Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl s kódom 07I02-20-V03 a boli im poskytnuté prostriedky na vypracovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie na realizáciu stavby  zvlášť v rámci uvedenej výzvy. V týchto prípadoch bude maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy s názvom Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách s kódom 07I02-20-V01 upravená, čiže znížená o výšku prostriedkov mechanizmu už poskytnutých na architektonickú štúdiu alebo projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby. Indikatívny zoznam základných škôl s dvojzmennou prevádzkou k 15.09.2021 môžete nájsť tomto odkaze.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára.  

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky na zabezpečenie odstránenia súčasnej dvojzmennej prevádzky ZŠ pomocou vybudovania nových priestorov alebo rekonštrukciou priestorov.  Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy. 

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.06.2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 30.04.2026 musí byť  právoplatné vydané kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). K dátumu 30.04.2026 musí byť odstránená dvojzmenná prevádzka na základnej škole. K dátumu 30.06.2026 je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle. 

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

V spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou jednotkou Úradu vlády SR sme zorganizovali pre potenciálnych žiadateľov online informačný seminár k vyhlásenej výzve. Nahrávka informačného semináru, príslušná prezentácia, ako aj otázky a odpovede z informačného semináru, sú voľne dostupné na stiahnutie prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

Taktiež sme poskytli potenciálnym žiadateľom možnosť zúčastniť sa prezenčného stretnutia k vyhlásenej výzve priamo v regiónoch. Prezentácia, ako aj otázky a odpovede z prezenčného stretnutia, sú voľne dostupné na stiahnutie prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

2zp 19.6.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky