Navigácia

Vyhlásenie 2. kola výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“ na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Základné údaje projektu

Názov výzvy:                Učitelia pre 21. storočie

Komponent:                 Komponent 7:  Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma/investícia:      Reforma 1:  Reforma obsahu a formy vzdelávania – kurikulárna a učebnicová reforma                                  

Ciele výzvy:        

  1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľov.
  2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
  3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Projekt je naplánovaný realizovať v 3 kolách. Výsledkom troch kôl výzvy je postupne vznik 40 regionálnych centier  (v priemere jedno centrum na dva okresy) s priemerne 10 členným tímom mentorov. Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby školy v okolí centier vytvárali spolupracujúcu sieť škôl.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ, vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame, aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu. Vopred si vypracujte všetky prílohy, ktoré v zmysle výzvy majú byť súčasťou žiadosti.

Podávanie žiadosti:

Žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na predkladanie žiadostí cez systém e-grant do 16. januára 2023 do 23:59 min. Formulár je dostupný na tejto adrese: MSVVaŠ SR (egrant.sk)

Viac informácií a postup je uvedený v dokumente Návod na podanie žiadosti.

Uzávierka 2. kola výzvy je 16. 1. 2023 o 23:59:59 hod.

Na 2. kolo výzvy je vyčlenených celkom 7 242 720 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR a sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov Regionálnych centier podpory učiteľov.

Od 1. septembra 2022 sa podarilo úspešným žiadateľom z 1. kola výzvy začať svoje fungovanie a spustiť 16 regionálnych centier podpory učiteľov v 16-ich regiónoch naprieč celým Slovenskom. Ich zoznam aj s webovými sídlami je možné nájsť na tomto linku: https://www.minedu.sk/data/att/24706.pdf)

V druhom kole výzvy sa žiadosti predkladajú v 24 regiónoch a bude vybraných najviac 16 regiónov, v ktorých bude podporený vznik regionálneho partnerstva a zriadenie regionálneho centra podpory učiteľov v zmysle platných míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých úlohou je v partnerskej spolupráci s ministerstvom podporiť školy a školské zariadenia v danom regióne v procese aplikácie nových foriem metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov.

V každom regióne môže byť podporený najviac jeden žiadateľ, ktorý bude v spolupráci s ďalšími partnerskými organizáciami v regióne a s ministerstvom poskytovať podporné činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov regiónu.

Svoje otázky nám môžete adresovať na rc@minedu.sk a bližšie informácie nájdete v priložených súboroch nižšie.

Pre záujemcov o predloženie žiadosti budú k dispozícii online konzultácie, kde bude stručne predstavená výzva. Zároveň bude možnosť klásť prípadné otázky aj pozvaným úspešným žiadateľom z 1. kola výzvy. Online stretnutia budú zabezpečené prostredníctvom Microsoft Teams v nasledovných termínoch:

8. 12. 2022 (štvrtok) - 15:00 až 16:30

13. 12. 2022 (utorok) - 15:00 až 16:30

19. 12. 2022 (pondelok) - 15:00 až 16:30

9. 1. 2023 (pondelok) - 15:00 až 16:30

Pripojiť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky