Navigácia

Vnútorné rezortné predpisy vydané v roku 2005

Foot in mouth   Metodický pokyn č. 3/2005-E z 10. februára 2005 k finančnému zabezpečeniu súťaží žiakov materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

zip  Smernica č. 6/2005-R z 20. mája 2005, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty - Zrušené s účinnosťou od 20. januára 2009 v zmysle smernice č. 2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov

zip  Smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa určujú podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy - Zrušené s účinnosťou od 1. septembra 2008 v zmysle smernice č. 10/2008-R, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Metodické usmernenie č. 12/2005-R z 20. júla 2005, ktorým sa upravuje postup pedagogicko-psychologických poradní pri posudzovaní školskej spôsobilosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri prijímaní do 1. ročníka základnej školy - Zrušené príkazom ministra č. 29/2018

Metodické usmernenie č. 14/2005-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou - Zrušené MU č. 23/2006-R s účinnosťou od 1. októbra 2006

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky