VIII. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Dňa 25.6.2014 sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach VIII. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV). MV pre OPV viedol PhDr. Vladimír Kováčik, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Zasadnutie sa uskutočnilo aj za účasti zástupcov Európskej komisie p. Michaela Morassa, p. Miriam Toplanskej a p. Martina Ortha.

Predmetom VIII. zasadnutia MV pre OPV bolo schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2013 a návrh revízie OP Vzdelávanie z dôvodu automatického krátenia záväzku 2010. Toto zasadnutie bolo tiež príležitosťou na otvorenú diskusiu o stave a pokroku operačného programu.

Ďalej bola schválená zápisnica zo VII. Riadneho zasadnutia MV pre OPV, ktoré sa konalo dňa 18.6.2013. Členovia MV pre OPV zobrali zároveň na vedomie správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“).

Členom MV pre OPV bola poskytnutá informácia ohľadne pokroku v implementácii OP Vzdelávanie, a to z pohľadu Riadiaceho orgánu pre OPV ako aj sprostredkovateľských orgánov MZ SR a ASFEU. Zároveň boli členom MV pre OPV poskytnuté informácie o implementácii dvoch národných projektov: 1. projekt implementovaný Národným ústavom celoživotného vzdelávania „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ a 2. projekt implementovaný Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno- patalogických javov v školskom prostredí“.

Na záver zasadnutia boli prezentované informácie o stave prípravy nového programového obdobia 2014-2020 z pohľadu zástupcov Európskej komisie ako aj z pohľadu zástupcov MŠVVaŠ SR (za oblasť vzdelávania).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky