Navigácia

Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: „Systém pre podporu reformy kurikula“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu v zmysle § 7 odsek 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov, a to pre projekt s názvom „Systém pre podporu reformy kurikula“, aby sa k predmetnej dokumentácii mohla vyjadriť odborná verejnosť.

V súlade s Plánom obnovy a odolnosti, komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie, bod 3.1.1, Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania - kurikulárna a učebnicová reforma – je predmetom projektu implementácia Informačného systému pre podporu reformy kurikula.

Cieľom projektu je podporiť splnenie cieľov kurikulárnej reformy a odstrániť úzke hrdlo v rámci efektívneho využívania digitálnych technológií vo vzdelávacom procese. Základnou víziou je aby všetky školy mali kvalitné školské vzdelávacie programy (ŠkVP), ktoré napĺňajú potreby žiakov a sveta okolo nich. Za účelom efektívnej implementácie kurikulárnej reformy v školách je nevyhnutné vytvoriť podporné digitálne nástroje, ktoré 1) umožnia školám administratívne nenáročné splnenie zákonnej povinnosti vypracovať ŠkVP, aby reforma nebola vnímaná ako byrokratická záťaž, 2) budú motivovať školy k presmerovaniu pozornosti od administratívnych povinností k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom implementácie pedagogických inovácií, presne zacieleného odborného rastu pedagogických a odborných zamestnancov a prepájaním formálneho a neformálneho vzdelávania. Tieto nástroje by mali byť dostupné online na jednom funkčnom webovom rozhraní.

Projektová dokumentácia a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na emailovú adresu marek.kubes@minedu.sk  do 31.07.2023, 18:00 hod.

1

2

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky