Vedenie rezortu školstva sa zaoberalo podporou vedy a výskumu

06.03.2007

Na 6. porade vedenia Ministerstva školstva SR, ktorá sa konala 6. marca 2007, sa jej členovia zaoberali aj viacerými programami Agentúry na podporu vedy a výskumu ako i koncepciou vybavenia školských knižníc.
      Návrhy programov Agentúry na podporu vedy a výskumu majú za cieľ zlepšiť spoluprácu výskumných pracovísk s podnikateľským prostredím a podporiť prílev investícií zo súkromnej sféry. Ráta sa aj s vytvorením výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti.
      Členovia porady vedenia MŠ SR schválili návrh koncepcie vybavenia školských knižníc, ktorý by sa mal okrem iného stať aj podkladom pre návrh národného projektu elektronizácie školských knižníc. Hlavným cieľom koncepcie je vytvoriť nový systém zabezpečenia vybavenia týchto knižníc tak, aby poskytovali jednotný prístup žiakov, učiteľov, prípadne miestnej komunite k informáciám bez ohľadu na ich formu, formát, spôsob a miesto uloženia.

Bratislava 6. marca 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku