V4

V oblasti mládeže je spolupráca Slovenskej republiky s krajinami V4 a Východného partnerstva uskutočňovaná každoročne na základe oficiálneho programu aktuálne predsedajúcej krajiny vo Vyšehradskej skupine. Slovenská republika prevzala predsedníctvo vo V4 od júla 2014, počas ktorého bolo pripravené a podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi krajinami V4 a krajinami Východného partnerstva (podpísané v Bratislave dňa 22. júna 2015). Jeho podpisom ministri deklarovali svoj záujem rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi obidvoch zoskupení. Memorandum nepodpísal Azerbajdžan, ktorý ale naďalej plánuje pokračovať v spolupráci s V4 a EaP.

V rámci českého predsedníctva krajinám V4 (1.7. 2015-30.6.2016) bolo bezprostrednou úlohou odboru pre mládež MŠMT pripraviť a realizovať prvý Rámcový akční plán naplňování Memoranda. V dňoch 5. – 7. 10. 2015 usporiadal odbor pre mládež v spolupráci s Domom zahraniční spolupráce pracovný seminár v Prahe pre zástupcov ministerstiev zodpovedných za mládež a národných rád mládeže krajín V4 a Východného partnerstva, ktorého cieľom bolo vytvorenie 1. Rámcového akčného plánu pre implementáciu Memoranda. Pretože je spolupráca s krajinami Východného partnerstva zároveň prioritou EÚ a Rady Európy, zúčastnili sa tohto pracovného seminára aj zástupcovia Partnerstva Európskej komisie a Rady Európy v oblasti mládeže a SALTO pre Kaukaz a Východnú Európu.

V rámci poľského predsedníctva krajinám V4 (1.7. 2016 -30.6.2017) sa zástupcovia krajín V4 a EaP stretli v dňoch 21. – 23. 2. 2017 vo Varšave v rámci seminára na tému Mladí pre ľudské práva. Na tomto seminári zástupca Maďarska informoval o nadväzujúcom stretnutí v rámci aktuálne prebiehajúceho maďarského predsedníctva krajinám V4 (1.7.2017 – 30.6.2018) v roku 2018 s cieľom vypracovať nový Akčný plán spolupráce k napĺňaniu Memoranda.

V rámci slovenského predsedníctva krajinám V4 (1. 7. 2018 - 30.6. 2019) odbor mládeže v spolupráci s IUVENTOU zorganizovali v apríli 2019 seminár o podpore a rozvoji talentu Discover Youth Talents pre krajiny V4, Východného partnerstva a prvýkrát v histórii aj západného Balkánu. Zámerom seminára bola diskusia o pozitívnom ovplyvňovaní a umožnení plného rozvoja potenciálu a talentu jednotlivcov v rámci neformálneho a informálneho vzdelávania, zdieľanie príkladov dobrej praxe a zdôraznenie úlohy podpory a rozvoja talentu v rôznych oblastiach.Medzinárodná konferencia  Discover Youth Talents, Bratislava, 11. - 12. apríl 2019
Výsledky konferencie Discover Youth Talents

Mládež v krajinách V4 - anglická verzia
Mládež v krajinách V4 - skrátená slovenská verzia

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky