V Bruseli sa začalo rokovanie Rady ministrov pre vzdelávanie

15.11.2007

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 15. novembra zúčastňuje na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie. Program je rozdelený do dvoch častí.  Dopoludnia sa budú ministri zaoberať všeobecným vzdelávaním, popoludní ich čakajú témy, ktoré súvisia so vzdelávaním na vysokých školách.
    
Ministri by mali na stretnutí politickou dohodou zavŕšiť legislatívny proces odporúčania o ustanovení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Zároveň  sa očakáva, že Rada schváli závery zástupcov vlád členských štátov EÚ o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov.
     Jedným z bodov programu je aj návrh uznesenia o vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré je hybnou silou na dosahovanie cieľov Lisabonskej stratégie. V tejto súvislosti bude na rokovaní rezonovať aj téma o potrebe zabezpečenia nových zručností pre Európanov vo vzťahu k vytváraniu pracovných miest v nových oblastiach.
     Popoludňajšie zasadnutie bude zamerané na program Erasmus Mundus (2009-2013). Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami. Okrem toho budú ministri debatovať o modernizácii univerzít s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť Európy v globálnej znalostnej ekonomike. Návrh zdôrazňuje význam mobility študentov a celoživotného vzdelávania. Členské štáty EÚ preto vyzýva na podniknutie viacerých krokov smerom k väčšej autonómii univerzít, ako aj k uskutočneniu reforiem a zvýšeniu ich príspevku k inováciám, rastu a zamestnanosti.
     Ministri členských štátov EÚ budú na dnešnom stretnutí zároveň diskutovať o výzvach a cieľoch v oblasti viacjazyčnosti na najbližších 3 až 5 rokov. Rada očakáva zo strany ministrov návrh konkrétnych opatrení (vzdelávacie formy, štátne financovanie, informačné kampane a pod.) na dosiahnutie diskutovaných zámerov. Výmena názorov sa bude týkať aj posilnenia sociálnej dimenzie programu Erasmus. Ministri zodpovední za vzdelávanie budú hovoriť o opatreniach, ktoré podnikajú na podporu mobility študentov z menej priaznivého socio-ekonomického prostredia.

Bratislava 15. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku