Systém zabezpečovania kvality

Ministri zodpovední za vysoké školstvo na konferencii v Jerevane v roku 2015 odsúhlasili aktualizované znenie Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Súčasne sa zaviazali ich implementáciou v národnom systéme vzdelávania. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečilo preklad dokumentu do slovenského jazyka. Originálne znenie a ďalšie jazykové mutácie môžete nájs na webovom sídle ENQA
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku