Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie projektov určenú pre stredné školy na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou.
     Nová výzva „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ je určená pre všetky stredné školy (okrem gymnázií a študijného odboru športové gymnázium stredných športových škôl) a samosprávne kraje, t.j. pre zriaďovateľov škôl. Rezort školstva chce prostredníctvom výzvy podporiť projekty, ktoré zvýšia kvalitu vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Na výzvu je zo zdrojov EÚ vyčlenená suma 30 mil. eur. 
     Termíny uzávierok jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené na 28. októbra 2019 a 15. januára 2020, ďalšie termíny budú zverejnené podľa aktuálneho stavu. Bližšie informácie k tejto výzve, vrátane príloh a brožúry „Výzva v kocke“ nájdete na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/.
     Pre uchádzačov je naplánovaný aj informačný seminár k výzve, ktorý sa uskutoční dňa 9. septembra 2019 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave na Ilkovičovej ul. č. 8 so začiatkom o 09:30 h. Účasť na seminári je možná osobne (prihlášku na seminár pre osobnú účasť nájdete tu: prihláška na informačný seminár) alebo prostredníctvom online prenosu (prihlásenie na online prenos je dostupné tu: prihláška na online prenos z informačného seminára).

      V rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje sú okrem toho aktuálne otvorené dve dopytovo - orientované výzvy na podporu vysokoškolského vzdelávania a jedna výzva zameraná na zlepšenie výsledkov žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tu vystupuje ako sprostredkovateľský orgán.
     Pre oblasť vysokého školstva sú aktuálne vyhlásené dve výzvy „Vysoká škola pre prax“ a "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov". Cieľom oboch výziev je podpora lepšieho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe.
     V prípade výzvy „Vysoká škola pre prax“ ide o podporu vysokých škôl pri vytváraní profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Oprávnenými žiadateľmi pre výzvu „Vysoká škola pre prax“ sú verejné a štátne vysoké školy. Na výzvu je alokovaná suma 15 mil. eur a v súčasnosti môžu vysoké školy zasielať svoje projekty do hodnotiaceho kola, ktorého uzávierka je 31. októbra 2019. Ďalší termín bude zverejnený podľa aktuálneho stavu.
     Druhá výzva "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" je určená pre verejné vysoké školy, ktoré pripravujú budúcich pedagógov a odborných pracovníkov. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu je taktiež 15 mil. eur. Uzávierky dvoch najbližších hodnotiacich kôl sú 30. september 2019 a 15. november 2019. Ďalší termín bude zverejnený podľa aktuálneho stavu.
     Osobitne pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie či účelové zariadenia cirkvi je určená výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov". Cieľom výzvy je podpora opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl, vrátane možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
     Na výzvu je vyčlenená suma 2 mil. eur, pričom žiadatelia sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na projekty po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Nevyžaduje sa pritom žiadna finančná spoluúčasť z ich strany. Najbližšie termíny uzávierok hodnotiacich kôl výzvy sú 15. októbra 2019 a 29. novembra 2019. Ďalší termín bude zverejnený podľa aktuálneho stavu.
     Online prenosy z informačných seminárov sú významnou novinkou v rámci agendy štrukturálnych fondov s cieľom uľahčiť žiadateľom proces prípravy projektov. Tento spôsob priblíženia a prepojenia samotných vyhlasovateľov a potenciálnych žiadateľov sme úspešne uskutočnili dňa 5. a 6. augusta 2019 na informačných seminároch k výzvam "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" a "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov". Vytvorené záznamy z oboch prenosov sú zverejnené na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a naďalej tak poslúžia všetkým potenciálnym žiadateľom. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár TU a následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.
     Informácie o všetkých vyhlásených výzvach na predkladanie projektov v rámci OP Ľudské zdroje v gescii rezortu školstva, vrátane termínov uzávierok jednotlivých hodnotiacich kôl výziev a informačných seminárov nájdete tu: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky