Stanovisko MŠ SR k zverejneniu garantov študijných programov

01.10.2007

     Ministerstvo školstva SR nemôže zverejniť zoznam garantov študijných programov, pretože podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov „osobné údaje možno spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby". 
     Podľa § 7 ods. 3 citovaného zákona sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb.
     Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva SR nemá súhlas od garantov študijných odborov na zverejnenie ich osobných údajov a táto problematika nie je upravená ani v osobitnom zákone, Ministerstvo školstva SR nemôže zverejniť zoznam týchto garantov študijných programov.

Bratislava 1. októbra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku