Správa o hospodárení

Povinnosť vypracovať správu o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok ukladá školám a školským zariadeniam, ktoré sú právnické osoby  §7 ods. 1 a 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Školy a školské zariadenia  predkladajú vypracovanú správu svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní predložiť odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja „Súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok" najneskôr do 15. 4. nasledujúceho kalendárneho roka.

Vypracovanie správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení sa uskutočňuje prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je prístupná na internetovej adrese http://www.vykazy.sk (odkaz „Výkaz k správe o hospodárení").

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku