Slovensko-francúzska výzva 2018 „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“

    
 
Slovensko-francúzska výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov 2018 „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ - zverejnenie výsledkov

 
V rámci Slovensko-francúzskej výzvy 2018 na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na tému „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 14 projektov v slovenskom a francúzskom jazyku v celkovej požadovanej sume 60 797,00 € na ich realizáciu. Z rozpočtu kapitoly ministerstva a francúzskej Misie k storočnici I. svetovej vojny boli na realizáciu rozvojových projektov, zameraných na podporu spolupráce  slovenských a francúzskych základných a stredných škôl, vyčlenené finančné prostriedky v objeme 20 000,00 € - z toho 10 000 € poskytlo ministerstvo a 10 000 € poskytla francúzska strana reprezentovaná Misiou k storočnici I. svetovej vojny a Francúzskym inštitútom na Slovensku.
 
Zmiešaná slovensko-francúzska komisia pre hodnotenie a výber žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Slovensko-francúzska výzva 2018“ na zasadnutí dňa 13. júna 2018 rozhodla o pridelení účelových finančných prostriedkov 8 projektom základných a stredných škôl, ktorých zoznam spolu s výškou pridelených finančných prostriedkov po schválení ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov).

Obaja predsedovia zmiešanej komisie vyjadrili spokojnosť s kvalitou školských projektov a francúzska strana navrhla udeliť značku kvality Misie k storočnici I. svetovej vojny všetkým 14 bilaterálnym slovensko-francúzskym projektom.

Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný OŠ zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu odsúhlaseného výberovou komisiou a ich vyúčtovanie predložiť písomne i elektronicky príslušnému OŠ.
 
Okrem toho je za účelom vyhodnotenia realizácie projektov zo strany ministerstva a francúzskych partnerov potrebné vypracovať bilanciu čerpania rozpočtu a záverečnú hodnotiacu správu v slovenskom i francúzskom jazyku (viď. dokumenty v prílohe) a zaslať ich elektronicky na adresy: igor.gallus@minedu.skkatarina.ruttkayova@minedu.skdo 28. novembra 2018.Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.
 
Vyhlasovatelia výzvy uvítajú priebežné informácie o progrese v realizácii projektov (napr. formou fotodokumentácie zo školských výmen, z tvorby materiálov a pod.) elektronicky na adresu katarina.ruttkayova@minedu.sk.
 


Prílohy:

Súbor typu pdf   Zoznam vybraných projektov

Súbor typu xlsx   Tlačivo bilancie čerpania rozpočtu v slovenskom jazyku

Súbor typu xlsx   Tlačivo bilancie čerpania rozpočtu vo francúzskom jazyku

Súbor typu rtf   Formulár záverečnej správy v slovenskom jazyku

Súbor typu rtf   Formulár záverečnej správy vo francúzskom jazyku
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Misia k storočnici I. svetovej vojny v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku oznamujú, že v roku 2018 vyčlenili finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na podporu spolupráce slovenských a francúzskych základných a stredných škôl s cieľom pripomenúť si historické výročia v r. 2018 prostredníctvom vzájomnej spolupráce žiakov pod názvom
 
SLOVENSKO-FRANCÚZSKA VÝZVA 2018.
 
     Finančné prostriedky, poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  budú pridelené na základe § 4d, § 4 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2018.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy. Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je 18. máj 2018.
     Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 1. júna 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku