Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2019

Na základe určenej výšky finančných prostriedkov určených na úlohy aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia sa zverejňuje rozpis dotácií vysokým školám na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2019.
Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré KEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-KEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. 
 

Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu


Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2019. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, podľa ktorých externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov komisie zrealizovaného prostredníctvom e-KEGA na Portáli vysokých škôl.
 
V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty KEGA v roku 2019, ktoré ovplyvnia aj konečný počet financovaných projektov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku