Rezort školstva poskytol na riešenie havárií viac ako 16 mil. eur

22.01.2014
     V roku 2013 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR základným a stredným školám na riešenie havarijných situácií celkovo 16 294 529 eur.
     Na jednoduchšie opravy týkajúce sa striech, sociálnych zariadení, podláh, chodníkov či výmeny okien bolo z bežných výdavkov rezortu vynaložených 9 580 890 eur. Presnejšie pre štátne ZŠ išlo o finančný objem 7 243 021 eur, cirkevným školám bolo poskytnutých 127 690 eur, špeciálnym školám 1 166 744 eur a stredným školám školy 1 043 435 eur. Najvyššia suma bola poskytnutá školám v Banskobystrickom kraji, kde išlo o čiastku 1 721 855 eur, ďalej v Nitrianskom kraji, kde bol objem na úrovni 1 700 864 eur a v Bratislavskom kraji boli poskytnuté financie v sume 1 207 124 eur.
     Rezort školstva poskytol školám na rekonštrukcie z kapitálových výdavkov 6 713 639 eur, z toho pre stredné školy bolo určených 418 004 eur. Najviac finančných prostriedkov dostali školy v Žilinskom, a to na úrovni 1 262 694 eur, v Nitrianskom kraji išlo o finančný objem 1 160 534 eur a v Prešovskom kraji boli financie poskytnuté v čiastke 1 098 138 eur. Prehľad všetkých škôl sa nachádza na webovej stránke ministerstva www.minedu.sk/havarie/.
     Okrem toho rezort školstva v uplynulom roku v spolupráci s Ministerstvom financií SR poskytol 900 000 eur na vybudovanie kontajnerových škôl v obciach Kecerovce, Stráne pod Tatrami, Jarovnice, Podhorany a Krížová Ves.
     Za havarijnú situáciu sa považuje udalosť, ktorou boli alebo sú vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku. Ministerstvo školstva môže účelovo prideliť účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl, a to na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi verejnej materskej školy a zriaďovateľovi verejného školského zariadenia, ktorý o to požiada. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja (bývalé KŠÚ) v priebehu roka. Ten požiadavku preverí a tiež posúdi výšku požadovaných finančných prostriedkov potrebných na odstránenie havarijnej situácie. Ministerstvo prideľuje nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku