Navigácia

Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013

Financovanie práce s deťmi a mládežou v rokoch 2008 - 2013
Cieľom programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže pre roky 2008 - 2013 (programy ADAM) je vytvorenie podmienok pre sprehľadnenie a rozšírenie systematickej a účelovo zameranej finančnej podpory aktivít pre deti a mládež mimo procesu formálneho vzdelávania. Programy sú zamerané na finančnú podporu predovšetkým v nasledovných oblastiach:
a) občianska participácia mladých ľudí na živote spoločnosti,
b) dobrovoľníctvo mladých ľudí,
c) informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež,
d) neformálne vzdelávanie detí a mládeže,
e) lepšie poznanie situácie detí a mládeže v oblastiach uvedených v oblastiach s využitím výskumu mládeže,
f) vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou a mladých lídrov
Programy sa delia do troch samostatne vyhlasovaných programov:
ADAM 1 - Podpora systematickej práce s deťmi a mládežou
ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou
ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Skočiť na začiatok stránky