Príspevok na špecifiká - testovanie COVID-19

Podrobnosti o možnostiach testovania žiakov, jedného zákonného zástupcu žiaka a zamestnancov škôl ( ďalej len oprávnené osoby) boli stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) v manuáli „Návrat do škôl 2021“.

Plošné testovanie v školách a školských zariadeniach nahrádza od 17.5.2021 možnosť intervenčného testovania v prípade potvrdenia alebo podozrenia na ochorenie Covid-19 a možnosť skríningového testovania žiakov, študentov a zamestnancov, ktoré slúži na identifikáciu osôb, ktoré sú bez príznakov infekcie napr. pred hromadným podujatím.

Protiepidemické opatrenia vyplývajú z metodiky Covid automatu a z manuálu Covid školský semafor, ktorý monitoruje epidemiologické ukazovatele na národnej a regionálnej úrovni a na základe vývoja aktuálnej rizikovosti navrhuje opatrenia pre jednotlivé regióny - okresy.

Školy môžu testovanie oprávnených osôb zabezpečiť buď prostredníctvom a) vlastných mobilných odberových miest (MOM), alebo b) objednania „špeciálnej služby“ u poskytovateľa tejto služby (obec, súkromný poskytovateľ, lekár...).

Školy, ktoré si zabezpečovali testovanie oprávnených osôb podľa písm. a) alebo b) môžu požiadať ministerstvo o poskytnutie príspevku na testovanie, a to v sume 5 € za otestovanú oprávnenú osobu.

Žiadosť zasielajú školy prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť v súlade so zverejnenou metodikou. Formulár spolu s metodikou je uvedený nižšie.

Zber údajov o testovaní je realizovaný v mesačných intervaloch, a to spätne  vždy za predchádzajúci mesiac do 5. dňa v mesiaci.

Do 5. dňa v mesiaci je potrebné doručiť vyplnený formulár v súlade so zverejnenou metodikou (viď nižšie) na okresný úrad v sídle kraja.

Na základe predložených dát ministerstvo uhradí požiadavku školy do výšky oprávneného nároku podľa preukázaného počtu vykonaných testov pre oprávnené osoby prostredníctvom nenormatívneho „Príspevku na špecifiká“.

 

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku