Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj".

Kód priameho zadania: OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum priameho zadania: 1. decembra 2008
Dátum uzávierky priameho zadania: 2. marca 2009

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku