Pozvánka na on-line seminár Podpora multilingválnych tried

 • Foto: ŠPÚ
 • Dátum: 29.04.2021

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 16. – 17. júna 2021 v Bratislave on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné a stredné školy, ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov

Zameranie seminára

 • Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami a ostatnými žiakmi.
 • Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
 • Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
 • Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na:
 • kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov;
 • podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;
 • formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov;
 • monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
 • Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie a podporu multilingválnych tried). 
 • Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.

 

Účastníci

Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. 

 

Účasť na seminári je bezplatná. Absolventi seminára dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu

 

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 14. mája 2021 (vrátane). Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku