Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady

Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti osvedčuje, že žiadateľ je spôsobilý vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike. Obsahuje uvedenie regulovaných povolaní v oblasti pedagogiky, ktoré je držiteľ predloženého dokladu o odbornej kvalifikácii vykonávať v Slovenskej republike, informáciu o úrovni predloženého dokladu, akreditácii vzdelávacej inštitúcie a i. Potvrdenie sa vydáva v štátnom jazyku, prípadný preklad je v pôsobnosti žiadateľa.

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti, tlačivo žiadosti TU
  • doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia)*
  • správny poplatok 10 EUR (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky)


*V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).

Možnosti úhrady správneho poplatku:

  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
ID kód služby pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
kód 6356 - vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike (správny poplatok v hodnote 10 EUR)
 

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

 

 

Osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní sú až do odvolania zrušené. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.
Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00


Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.


Príslušný právny predpis:

  • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o  uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     
Skočiť na začiatok stránky