Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady

Definícia:  Vydávanie potvrdení o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady. Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu v SR.

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady:

1. žiadosť o vydanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti, tlačivo žiadosti TU
2. doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia)
3. správny poplatok 10 EUR (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky)

Možnosti úhrady správneho poplatku:

  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:
 
kód 6356 - vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike (správny poplatok v hodnote 10 EUR)
 

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v podateľni na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.

Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy.

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00


Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.


Príslušný právny predpis:

  • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
  • Zákon č. 422/2015 Z. z. o  uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku