Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady

Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti osvedčuje, že žiadateľ je spôsobilý vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike. Obsahuje uvedenie regulovaných povolaní v oblasti pedagogiky, ktoré je držiteľ predloženého dokladu o odbornej kvalifikácii vykonávať v Slovenskej republike, informáciu o úrovni predloženého dokladu, akreditácii vzdelávacej inštitúcie a i. Potvrdenie sa vydáva v štátnom jazyku, prípadný preklad je v pôsobnosti žiadateľa.

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti:
  • doklad(y) o ukončenom pedagogickom vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia)*
  • správny poplatok 10 EUR (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky)

*V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).

Možnosti úhrady správneho poplatku:

  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
ID kód služby pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
kód 6356 - vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike (správny poplatok v hodnote 10 EUR)
 

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou alebo osobne (v úradných hodinách podateľne) na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy
Elektronická žiadosť o vydanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady (vyžaduje sa aktivovaná elektronická schránka k dokladu totožnosti)

Konzultácie:

Konzultácie prebiehajú na zverejnených kontaktoch telefonicky v čase konzultačných hodín (PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00) alebo emailom. Odpovede na najčastejšie kladené otázky sú zverejnené na webovom sídle.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky