Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje písomné vyzvanie pre národný projekt „PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku".

Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum vyhlásenia: 10. januára 2013
Dátum uzávierky: 15. apríla 2013

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku