Navigácia

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2021

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2021 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády sú na webovom sídle zverejnené aj :

 

  • normatívne príspevky na rok 2021 pre:
    - školy všetkých zriaďovateľov,
    - školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2021

Pri výpočte normatívov na rok 2021 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom   88,55% : 11,45%.


Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2021 zahŕňajú najmä nasledujúce úpravy:

  • Zmenu koeficientov kvalifikačnej štruktúry vyplývajúcu z novelizácie prílohy č.12 NV 630/2008 účinnej od 1.1.2021.
  • Úpravu v súvislosti  so zavedením jednotného normatívu pre kategórie športové gymnázium a športový manažment s použitím koeficientov podľa prílohy č. 13 NV 630/2008. Šport triatlon bol preradený z tretej do druhej skupiny športov.
  • Úpravu v súvislosti so zavedením normatívu pre školy umeleckého priemyslu, ktorý sa počíta na žiakov, ktorí začali štúdium od 31.8.2020.


Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy sú zverejnené na troch hárkoch - zvlášť za školský rok 2020/2021, školský rok 2021/2022 a spolu za kalendárny rok 2021.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky