Národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“

OPIS_RIS_plagat
Názov projektu:      Rezortný informačný systém školstva

Operačný program:  OP Informatizácia spoločnosti

Prioritná os:  Prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správa a rozvoj   elektronických služieb

Opatrenie:  1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

ITMS KÓD:  21110120062

Umiestnenie projektu: 
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Ciele projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitatívnu zmenu spôsobu zberu a využívania údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva, ktorá spočíva v naplnení koncepcie zberu jednotkových údajov a ich centralizované uchovávanie a spracovanie.

Špecifické ciele: 
Špecifickým cieľom projektu je centralizovať zber, uchovávanie a spracovanie údajov, zvýšiť ich aktuálnosť a štandardizovanie reportov.

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity
  • Aktivita1: Analýza a dizajn IS
  • Aktivita2: Implementácia IS
  • Aktivita3: Testovanie IS
  • Aktivita4: Nasadenie IS
Podporné aktivity
  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť
Používateľská príručka RIS

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku