MŠVVaŠ SR ako prijímateľ pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

     Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR je vo vzťahu k štrukturálnym fondom nielen riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom pre operačné programy, ale súčasne vystupuje aj v pozícii prijímateľa pomoci z týchto fondov.
 
  • OP Integrovaná infraštruktúra
  • OP Efektívna verejná správa
  • OP Informatizácia spoločnosti
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku