» Štrukturálne fondy EÚ » MŠVVaŠ SR ako prijímateľ pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ » OP Informatizácia spoločnosti

OP Informatizácia spoločnosti

opis1a            opis1b           opis1c            opis1d  
                               www.opis.gov.sk                                     www.nsrr.sk                                    www.informatizacia.sk

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vystupuje ako prijímateľ pomoci z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
     Globálnym cieľom Operačného programu Informatizácia spoločnosti je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“.
     Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Úrad vlády SR, sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo financií SR a prijímateľom národných projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.