» Štrukturálne fondy EÚ » MŠVVaŠ SR ako prijímateľ pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

MŠVVaŠ SR ako prijímateľ pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

     Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR je vo vzťahu k štrukturálnym fondom nielen riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom pre operačné programy, ale súčasne vystupuje aj v pozícii prijímateľa pomoci z týchto fondov.