Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania ("Druhošancové vzdelávanie")

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa s účinnosťou od 01. 01. 2022 upravili podmienky a možnosti získania nižšieho stredného vzdelania pre osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku a žiakov posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiakov podľa § 97 ods. 5 školského zákona.

Možnosti získania nižšieho stredného vzdelania sú:

a) Riadne ukončenie základného vzdelávania v základnej škole aj v prípade žiaka základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku v ôsmom ročníku, resp. siedmom ročníku základnej školy podľa § 22 ods. 2 školského zákona.

Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku. V odôvodnených prípadoch ministerstvo školstva umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku.

b) Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania realizované podľa § 155 ods. 9 školského zákona v základnej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy.

Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť:

  • fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku alebo
  • žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím (pozn.: Takýto žiak  získa nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku externého testovania úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy.).

Viac info TU

c) Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 31a školského zákona v základnej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy.

Programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe podanej prihlášky zúčastniť fyzická osoba, ktorá nezískala nižšie stredné vzdelanie, získala primárne vzdelanie a ukončila povinnú školskú dochádzku.

Viac info TU

d) V rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej škole.

Skočiť na začiatok stránky