Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Podľa § 155 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania môže na základe žiadosti zúčastniť žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím (t. j. žiak podľa § 97 ods. 5 školského zákona) a fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku (ďalej len „uchádzač“).

Podrobnosti o  externom testovaní na účel získania nižšieho stredného vzdelania ustanovuje § 13 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu Slovenskej republiky č. 344/2023 Z. z.,  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Žiadosť o vykonanie externého testovania podáva uchádzač, v prípade neplnoletého uchádzača jeho zákonný zástupca orgánu miestnej štátnej správy v školstve, t. j. príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja do 30. novembra.

Žiadosť o externé testovanie obsahuje údaje o uchádzačovi v rozsahu:

  • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
  • dátum narodenia a miesto narodenia,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť a národnosť,
  • materinský jazyk,
  • adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt.

K žiadosti o externé testovanie je potrebné priložiť kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa (t. j. vysvedčenie s uvedením najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania) alebo vysvedčenie za posledný absolvovaný ročník základnej školy, ak je žiadateľom žiak posledného ročníka základnej školy podľa § 97 ods. 5 školského zákona.

Obsah, termín (riadny aj opravný) a kritéria úspešného absolvovania externého testovania na príslušný školský rok určuje a na svojom webovom sídle zverejňuje ministerstvo.

Miesto konania (názov a sídlo príslušnej základnej školy) a ďalšie organizačné pokyny oznámi uchádzačovi príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja najneskôr 30 dní pred konaním externého testovania.

Nižšie stredné vzdelanie získa uchádzač úspešným absolvovaním externého testovania. Dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie, ktoré uchádzačovi vydáva základná škola, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie.

Dôležité upozornenie: Žiak podľa § 97 ods. 5 školského zákona získa nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku externého testovania úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy.

V opravnom termíne môže vykonať externé testovanie uchádzač, ktorý v riadnom termíne vykonal externé testovanie neúspešne a požiadal o to. Žiadosť o vykonanie externého testovania v opravnom termíne sa podáva príslušnému regionálnemu úradu školskej správy do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania (t. j. odo dňa, kedy sa uchádzač dozvedel výsledok testovania, ktorý bol neúspešný).

Externé testovanie po vykonaní externého testovania v opravnom termíne už nemožno opakovať.

Skočiť na začiatok stránky