Navigácia

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Podľa § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže základná škola určená príslušným orgánom miestnej štátnej správy v školstve, t. j. regionálny úrad školskej správy v sídle kraja organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „program vzdelávania“) pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, získali primárne vzdelanie a ukončili povinnú školskú dochádzku.

Fyzická osoba podáva prihlášku do programu vzdelávania príslušnému regionálnemu úradu školskej správy podľa sídla kraja na formulári (dostupný TU) do 15. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa program vzdelávania začne realizovať.

Pozn.: Do 15. decembra 2023 sa regionálnemu úradu školskej správy podávajú prihlášky na program vzdelávania, ktorý sa bude realizovať            od 01. 09. 2024, t. j. v školskom roku 2024/ 2025.

Do programu vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý absolvoval vstupný písomný test. Na základe výsledku tohto písomného testu uchádzač následne absolvuje:

 • program vzdelávania; ak uchádzač vykonal písomný test neúspešne alebo
 • priamo komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného, ak uchádzač vykonal písomný test úspešne.

Vstupný písomný test

Obsah písomného testu je v súlade so vzdelávacími štandardmi na získanie nižšieho stredného vzdelania, ustanovené v dokumente Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (príloha č. 1).

Termín konania písomného testu určí príslušný regionálny úrad školskej správy na svojom webovom sídle.

Program vzdelávania

Rozsah programu vzdelávania, t. j. zoznam povinných vyučovacích predmetov a ich celkový počet vyučovacích hodín, určuje rámcový učebný plán ustanovený v dokumente Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (príloha č. 1/ kapitola 1).

Obsah programu vzdelávania v rámci jednotlivých povinných vyučovacích predmetov vychádza zo vzdelávacích štandardov na získanie nižšieho stredného vzdelania, ustanovené v dokumente Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (príloha č. 1/ kapitola 2).

Organizačnú formu vyučovania programu vzdelávania si určuje škola.

Uchádzač o získanie nižšieho stredného vzdelania ukončí program vzdelávania vykonaním komisionálnej skúšky z jednotlivých vyučovacích predmetov po úspešnom absolvovaní programu vzdelávania podľa určeného rozsahu.    

Komisionálna skúška

Uchádzač o získanie nižšieho stredného vzdelania vykoná komisionálnu skúšku z vyučovacích predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra/ slovenský jazyk a slovenská literatúra (podľa druhu školy)*
 • jazyk národnostnej menšiny a literatúra (iba v prípade školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny)*
 • cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk),
 • matematika,
 • informatika,
 • človek a príroda (pozostávajúci z oblastí fyzika, chémia, biológia),
 • človek a spoločnosť (pozostávajúci z oblastí dejepis, geografia, občianska náuka).

Komisionálne skúšky majú ústnu formu, ktorú tvorí ústna odpoveď pred komisiou pre komisionálne skúšky. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Zadania komisionálnej skúšky musia plne rešpektovať vzdelávacie štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov.

V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov; z viac ako z dvoch vyučovacích predmetov ich môže vykonať, ak s tým zákonný zástupca neplnoletého žiaka, zástupca zariadenia alebo plnoletý žiak súhlasí.

Absolventi vzdelávania získajú kompetencie potrebné na pokračovanie v ďalšom vzdelávaní a/alebo uplatnenie sa na trhu práce, najmä:

 • primeranú úroveň komunikačných zručností a schopností reagovať v rôznych (životných) situáciách,
 • schopnosť efektívne spolupracovať,
 • schopnosť osvojiť si a využívať (osobne) efektívne stratégie učenia sa v súlade so svojimi reálnymi možnosťami,
 • schopnosť vyhľadať (prostredníctvom nových IKT) nové/potrebné informácie a vedieť ich spracovať/využiť,
 • schopnosť orientovať sa v súčasnom svete,
 • schopnosť zaujať stanovisko k (svojim) právam a povinnostiam v občianskom a pracovnom živote.

Doklad o získanom vzdelaní

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, ktoré absolventovi vydá škola po vykonaní komisionálnej skúšky.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky