Monitorovací výbor schválil hodnotiace a výberové kritériá pre operačný program Vzdelávanie

14.11.2007

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a zástupcov Európskej komisie Aurelia Cecilia a Eleny Hindemithovej sa 14. novembra 2007 uskutočnilo I. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program (OP) Vzdelávanie.

Najdôležitejším bodom programu rokovania bolo schválenie hodnotiacich a výberových kritérií, ktoré je podmienkou na začatie vyhlásenia výziev na predkladanie projektov v programovacom období 2007 - 2013. Členovia monitorovacieho výboru súčasne prijali štatút a rokovací poriadok, podľa ktorého budú zabezpečovať dohľad nad programovaním a implementáciou OP Vzdelávanie.
Predmetom rokovania bol tiež programový manuál k operačnému programu. Dokument, ktorý zahŕňa jeho podrobnejšie rozpracovanie z hľadiska obsahu a finančného plánovania (príklady konkrétnych aktivít, oprávnené výdavky, oprávnených prijímateľov, cieľové skupiny, finančné plány a pod.), bude pomôckou pre hodnotiteľov projektov.
Ďalšie zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie, ktoré sa bude konať v máji 2008, by sa malo zaoberať Výročnou správou OP Vzdelávanie za rok 2007.

Monitorovací výbor je orgán, ktorý bude sledovať účinnosť a kvalitu vykonávania operačného programu Vzdelávanie. Predsedom monitorovacieho výboru je podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj a tajomníčkou generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR Miriam Kováčiková. Za podpredsedu bol zvolený Ján Tuček, zástupca Slovenskej rektorskej konferencie.

Bratislava 14. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku