Monitorovací výbor OP Ľudské zdroje

Monitorovací výbor je zriadený za účelom monitorovania vykonávania OP ĽZ na čerpanie pomoci z EŠIF. Hlavnou úlohou výboru je preskúmavanie vykonávania OP ĽZ a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Štatút výboru upravuje jeho postavenie, úlohy, zloženie, zásady činností. Pravidlá činnosti výboru sú uvedené v rokovacom poriadku.

 
Skočiť na začiatok stránky