Moduly

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.


Za týmto účelom bola dňa 9.6.2021 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2021 číslo F-2021-DOT01 (celé znenie výzvy nájdete na https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2021/).


Na základe tejto výzvy odborná komisia odporučila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR  projekty, z ktorých nasledovných 11 získalo podporu vo forme poskytnutia dotácie (rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutí finančných prostriedkov nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ S https://www.minedu.sk/dotacie/). Vybrané projekty boli zaradené do pilotného projektu, ktorý bude pod záštitou MŠVVaŠ SR prebiehať celý školský rok 2021/2022 na I. stupni základných škôl na celom Slovensku.

 


Zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu (tabuľka č.1):

Občianske združenie Street Dance Academy

Slovenský tenisový zväz

OZ za zdravší život

Slovenská plavecká federácia

Slovenská rope skippingová asociácia

Slovenská asociácia amerického futbalu, o. z.

Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.

Slovenská gymnastická federácia

Elite Fight Promotion

Slovenský zväz biatlonu
 

Pilotný projekt

Pilotná fáza by mala priniesť odpovede potrebné pre ďalšie smerovanie aktivít MŠVVaŠ SR v oblasti skvalitňovania a zatraktívňovania obsahu telesnej a športovej výchovy. Do budúcna je ambíciou, aby sa koncept MODULY rozšíril aj na ostatné ročníky základných a neskôr aj stredných škôl, pričom nevylučujeme zaradenie aj iných ako pohybových MODULOV, ktoré obohatia okrem telesnej a športovej výchovy aj výtvarnú, hudobnú výchovu a perspektívne aj ďalšie predmety. Tieto MODULY by si do budúcna mohli školy objednávať podobne ako dnes učebnice a profilovať svoje zameranie podľa vlastných priorít.
 
Ako bude pilotný projekt fungovať

 

  • Školy sa nemusia nikam prihlasovať, ani nahlasovať svoj záujem. Budú oslovované v rámci možností a kapacít poskytovateľov.
  • Úspešný uchádzači (tabuľka č. 1), ďalej len „poskytovatelia MODULOV“ budú v priebehu školského roka 2021/2022 oslovovať riaditeľov základných škôl s cieľom dohodnúť si možnosť realizovať ich MODUL na hodine telesnej a športovej výchovy so súhlasom MŠVVaŠ.
  • Uvedení poskytovatelia MODULOV riadne prešli posúdením odbornej komisie a ich projekt spĺňa potrebné náležitosti.
  • Poskytovatelia môžu realizovať svoj MODUL iba na I. stupni ZŠ (žiaci 2,3 a 4 ročníka), prioritne pre žiakov 2. ročníka ZŠ
  • Na školách, kde im to bude umožnené, budú realizovať svoj MODUL priamo na hodine telesnej a športovej výchovy vždy za prítomnosti zodpovedného pedagogického pracovníka školy – triednej učiteľky
  • S vedením školy si poskytovateľ dohodne frekvenciu, konkrétnu triedu/triedy a podrobnosti spolupráce
  • 1 MODUL obsahuje najčastejšie 6 – 8 vyučovacích hodín, ktoré musia byť odučené v jednej triede
  • Každá zrealizovaná modulová hodina bude evidovaná vo formulári „mesačný výkaz“, v ktorom príslušný pedagóg potvrdí svojím podpisom, že hodina prebehla. Na záver mesiaca tento mesačný výkaz potvrdzuje riaditeľ školy.
  • Po úspešne zrealizovanom projekte môže byť škola oslovená na vyplnenie krátkeho dotazníka na vyhodnotenie spokojnosti.
  • Škola nemusí uhrádzať žiadny poplatok v spojitosti s poskytovaním MODULU na škole, poskytovateľ nevyberá od žiakov žiadny poplatok.
 

Predstavenie jednotlivých poskytovateľov a ich MODULov
 

STRIKE DANCE ACADEMY - Tanečná telesná výchova

 

Garant projektu

Občianske združenie Street Dance Academy

Laci Strike

Počet vyučovacích hodín v MODULE

8

Priestorové nároky

telocvičňa, trieda, školský dvor, ihrisko.

Webová stránka projektu

www.tancujslacim.sk

Stručný popis:

Hodiny budú prebiehať pod vedením lektorov tanca, ktorí absolvovali školenie s Lacim Strikeom - autorom týchto tanečných osnov. Každá hodina bude začínať rozcvičkou, pokračuje nácvikom základných tanečných krokov, z ktorých neskôr vzniknú jednoduché kombinácie, freestyle a zábavné choreografie. Hodinu ukončíme strečingom. Spoločne si s deťmi prejdeme rytmiku aj jednotlivé tanečné štýly a tiež to, ako vznikali a formovali sa až do dnešnej podoby. Prinášame spojenie hudby a tanca a cieľom je, aby sa deti na hodiny telesnej výchovy tešili a bavil ich pohyb.

 

 

Tenis do škôl

 

Garant projektu

Slovenský tenisový zväz                                       Mgr. Rudolf Horváth, Mgr. Juraj Nemček, PhD

Počet vyučovacích hodín v MODULE

8

Priestorové nároky

telocvičňa, trieda, školský dvor, ihrisko.

Webová stránka projektu

https://www.stz.sk/tenis-do-skol

Stručný popis:

Umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry. MŠVVaŠ SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.

 

 

Cvič so zdravým chrbátikom

 

Garant projektu

OZ za zdravší život

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. a Mgr. Marína Potašová, PhD.

Počet vyučovacích hodín v MODULE

12

Priestorové nároky

Telocvičňa, trieda, školský dvor, ihrisko

Webová stránka projektu

www.zdravachrbtica.sk

Stručný popis:

Modulom chceme priniesť do škôl pohybovú aktivitu, vo forme zdravotných cvičení pod odborným vedením fyzioterapeuta. Prinášame viacero zostáv zdravotných cvičení, ktoré je možné použiť na hodinách telesnej výchovy, ale aj počas mimoškolských aktivít. Našou hlavnou myšlienkou je ZDRAVÁ CHRBTICA. Problémy s chrbticou a správnym držaním tela má čoraz viac žiakov, našim cieľom je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí v rannom školskom veku.

Podľa nášho minuloročného výskumu sa významne zhoršilo držanie tela žiakov po protiepidemických opatreniach, je v našom záujme dopomôcť k tomu, aby sa stav držania tela u detí zlepšil. Pedagógov a ich žiakov naučíme ako vyzerá správny sed, správne držanie tela, ako ho udržiavať počas dňa. Naučíme ich správny stereotyp dýchania, správnu techniku cvičenia, správne zaujatie polôh pri cvičení. Správne držanie tela a fyziologické zakrivenie chrbtice tvoria základ pre správnu funkciu pohybového systému a orgánov. Spoločne s nami žiaci a pedagógovia posilnia svoju chrbticu a hlboké svalstvo, ktoré sú tým najdôležitejším základom do budúcnosti. Ide o budúcnosť bez bolestí chrbtice, “seknutí”, rehabilitácií, či operácií.

 

 

Základy plávania, vodného póla a sebazáchrana topiaceho sa

 

Garant projektu

Slovenská plavecká federácia

V spolupráci s FTVŠ UK

Počet vyučovacích hodín v MODULE

10

Priestorové nároky

Plavecký bazén

Webová stránka projektu

 

Stručný popis:

 

Vytvoriť aktívny postoj k športovaniu, naučenie sa sebazáchrany pri topení sa, naučenie sa plávať, prevencia proti utopeniu sa. Školenia ohľadom riadenia súťaží pre učiteľov, ako aj možnosť urobiť si trénerskú licenciu v plaveckých športoch prostredníctvom školení SPF.

 

 

 

Rope skipping - aktivity so švihadlom

 

Odborný garant projektu

Slovenská rope skippingová asociácia

Mgr. Pavlína Hadová

Počet vyučovacích hodín v MODULE

6

Priestorové nároky

telocvičňa

Webová stránka projektu

 

Stručný popis:

Prínosom projektu je priniesť do vyučovania inovatívne metódy a formy vzdelávania prostredníctvom športu rope skipping - skákania cez švihadlo. Projekt presahuje aj mimo vyučovacieho procesu a motivuje žiakov a rodičov zmysluplne tráviť voľný čas.

 

 

 

Hraj Flag Futbal 1

Odborný garant projektu

Slovenská asociácia amerického futbalu

Matej Engler, Ján Polák, Michal Slaštan

Počet vyučovacích hodín v MODULE

6

Priestorové nároky

telocvičňa, školský dvor

Webová stránka projektu

www.saaf.sk

Stručný popis:

 

Obsah modulu je zameraný na nový atraktívny šport flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia  Flag futbal zažíva v posledných rokoch výrazný globálny rast. Počas 6 hodín TV sa učiteľ a žiaci budú môcť zoznámiť so základnými technikami a zručnosťami  (behanie, uhýbanie, hádzanie a chytanie prihrávky). Školiteľ bude viesť učiteľa k samostatnosti a po absolvovaní modulu sa očakáva, že učiteľ bude môcť pokračovať vo flag futbale samostatne.

 

 

 

 


Všeobecná športová príprava žiakov pomocou metodiky  Športovej akadémie Mateja Tótha

Odborný garant projektu

Športová akadémia Mateja Tótha o.z.

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

Počet vyučovacích hodín v MODULE

10

Priestorové nároky

Telocvičňa, školský dvor

Webová stránka projektu

www.akademiamatejatotha.sk

Stručný popis:

Modul všeobecnej športovej prípravy žiakov reprezentuje športová príprava detí v mladšom školskom veku (6-11 rokov).  Prináša nápaditosť, sviežosť, inovatívnosť do prostredia športu žiakov prostredníctvom modernej, zážitkovej a zábavnej formy hodín. Je prirodzene napojený na všeobecný a všestranný rozvoj pohybových schopností,  podporu udržiavania zdravia, prevenciu nedostatku pohybovej aktivity, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne športovania na školách, zlepšenie kvality pohybových aktivít v rámci voľnočasových aktivít a pod. Zároveň predstavuje nové možnosti vykonávania systematického športu na Slovensku. Realizujú ho kvalifikovaní tréneri v oblasti všeobecnej športovej prípravy detí a odborníci. Športová príprava sa uskutočňuje cca 2-3 x týždenne a je postavené na metodike Športovej akadémie Mateja Tótha a Štátnom vzdelávacom programe. Charakterizujú ju tri oblasti – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Cvičenia sú citlivo vyberané tak, aby ich realizácia bola možná v školskom prostredí s adekvátnym športovým materiálnym vybavením ale aj v prostredí mimo školy s využitím alternatívnych a zaujímavých športových pomôcok ako aj bez nich.

 

 

Gymnastika na ZŠ bezpečne a atraktívne
 

Odborný garant projektu

Slovenská gymnastická federácia

PaedDr. Monika Šišková, Mgr. Silvia Ruščinová a kolektív.

Počet vyučovacích hodín v MODULE

6

Priestorové nároky

Telocvičňa, školský dvor

Webová stránka projektu

 

Stručný popis:

 

Gymnastické športy sú veľmi rôznorodé, na ZŠ sa venujú iba jednému z nich a to športovej gymnastike. Chceli by sme v našom projekte obohatiť vyučovanie zakomponovaním základných činností a zručností aj z ostatných gymnastických športov. Základným cieľom je zatraktívniť vyučovanie gymnastiky modernými a progresívnymi metódami a formami vhodnými pre všetkých žiakov v triede.

 

 

 

 
MMA pre I.stupeň ZŠ
 

Odborný garant projektu

Elite Fight Promotion

Mgr. Vladimír Bilohuščin, Phd.

Počet vyučovacích hodín v MODULE

7

Priestorové nároky

telocvična

Webová stránka projektu

 

Stručný popis:

 

Hlavný cieľ je ukázať možnosti a spôsoby, ako vyučovať úpolové aktivity zamerané na rozvoj pohybového aparátu u detí základných škôl pomocou tréningu zmiešaných bojových umení.

Tento modul má za úlohu ukázať, že trénovanie zmiešaných bojových umení (MMA) je bezpečné a zábavné aj pre deti v skorom veku.

 

 

Odstránenie biatlonovej negramotnosti detí na školách

 

Odborný garant projektu

Slovenský zväz biatlonu

Mgr. Dušan Šimočko - FHV UMB

Počet vyučovacích hodín v MODULE

6

Priestorové nároky

 telocvičňa, školský dvor

Webová stránka projektu

 

Stručný popis:

 

Je to nový inovatívny šport, ktorý doteraz na školách nebol. Deti v ňom môžu nájsť úplne nové pohybové možnosti, ktoré doteraz nepoznali. Učiteľ telesnej výchovy môže ďalej nadviazať na pohybové aktivity, ktoré budú pri tomto projekte predstavené žiakom. Taktiež môže uplatniť cviky z rozcvičky, ktoré doposiaľ nepoznal a nevidel, pretože sa pri nich zapájajú úplne iné svaly ako pri bežnej rozcvičke.

 

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku