Navigácia
Skočiť na obsah

Ministerstvo školstva v priebehu roka 2023 aktívne rozbehlo podporu vzdelávania, zručností a výskumu z fondov EÚ v Programe Slovensko.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán Programu Slovensko vyhlásilo v priebehu roka 2023 sedem výziev pre národné projekty v celkovej výške viac než 283,7 mil. eur z fondov EÚ. Podporia sa tak dôležité oblasti kvalitného a inkluzívneho vzdelávania, zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu, ako aj medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a vývoja.

logo MŠVVaŠ SR

logo štrukturálne fondy

Projektom Podpora pomáhajúcich profesií 3 umožňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov ako aj školských digitálnych koordinátorov v školách. Projekt nadväzuje na realizované projekty v operačnom programe Ľudské zdroje a Pláne obnovy a odolnosti SR.

Rezort školstva reaguje aj na nevyhnutnú potrebu nastavenia systémového a systematického prístupu k prevencii duševného zdravia detí a žiakov cez systém poradenstva a prevencie. Národný projekt Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie sa zameriava na celonárodnú dostupnosť a prístupnosť vzdelávaní, nástrojov a odborných materiálov pre pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti poradenstva a prevencie.

Najviac sa vyhlásené výzvy a projekty v rámci nich zameriavajú na oblasť počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy.

Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave s cieľom zabezpečiť vysokokvalitné zručnosti a kompetencie smerujúce ku kvalitnému zamestnaniu a kariérnym príležitostiam na trhu práce zabezpečí národný projekt Centrá excelentnosti OVP. Prostredníctvom národného projektu sa umožní vytvoriť a rozvíjať tzv. „ekosystémy zručností“ – centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré budú prispievať k regionálnemu, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, inováciám a stratégii inteligentnej špecializácie.

Cieľom národného projektu  Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávania dospelých je zavedenie komplexného systému manažérstva kvality na všetkých úrovniach odborného vzdelávania a prípravy so zámerom zabezpečenia kvalitného, efektívneho, transparentného, flexibilného vzdelávacieho a kvalifikačného systému. Dosiahne sa tak zavedenie koordinácie kvality na regionálnej úrovni vytvorením tzv. tímov kvality v stredných odborných školách, pozície koordinátora kvality, trasovania absolventov pre účely skvalitňovania systému vzdelávania a ponuky škôl či zakotvenie certifikácie inštitúcií v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávaní dospelých.

Prostredníctvom projektov z výzvy „Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions“ sa prepojí vzdelávací systém s potrebami trhu práce na vybraných stredných odborných školách v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji, nadviaže sa na výsledky aktivít týchto krajov v operačnom programe Ľudské zdroje. Vďaka národným projektom sa dosiahne synergia rozvoja zručností a kompetencií žiakov stredných odborných škôl vo väzbe na potreby zamestnávateľov a taktiež sa zabezpečí profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov, zavedenie inkluzívnej kultúry a zlepšenie marketingových aktivít vybraných stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov.

Digitálna transformácia spoločnosti prináša zmeny aj do oblastí vzdelávania v materských, základných či stredných školách. Reakciou na podporu implementácie opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania je národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy. Súčasťou podpory bude aj vzdelávanie a metodická podpora školských digitálnych koordinátorov, riaditeľov škôl, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných či stredných škôl a študentov učiteľských programov na vysokých školách. V rámci implementácie projektu budú aktualizované a novovytvorené inovatívne metodiky, ako aj podporené sieťovanie škôl a zamestnancov. Rezort školstva v rámci projektu zabezpečí koordinovanú medzisektorovú, medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu, zabezpečí  podporu v oblasti legislatívy  a spoluprácu v expertnej roli na obsahových aktivitách projektu.

Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v Programe Slovensko v gescii rezortu školstva bude realizovaná prostredníctvom národného projektu SK4ERA II – Podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore II. Národný projekt kontinuálne prispeje k posilneniu účasti Slovenskej republiky v európskych výskumných a inovačných programoch, partnerstvách a iniciatívach Európskej únie. Zabezpečí zvýšenie informovanosti a rozvoj propagácie slovenského výskumu a inovácií v Európskom výskumnom priestore či reprezentovanie záujmov slovenskej výskumnej a inovačnej komunity na úrovni EÚ a informovanie orgánov a členských štátov EÚ o výskume a vývoji na Slovensku.

Všetky potrebné informácie o realizovaných oblastiach podpory z Programu Slovensko v gescii rezortu školstva nájdete na: https://www.minedu.sk/program-slovensko-2021-2027/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky