Ministerstvo školstva SR zavádza do praxe nové poradenské koncepcie

21.03.2007

     Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom dnešnom rokovaní Návrh koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva. Materiál predstavuje inováciu Koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva z roku 1998 a 2000 a dopĺňa ju o ďalšie náležitosti, ktoré vyplynuli z požiadaviek praxe. Jeho zámerom je skvalitniť proces školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prezentuje komplexný špeciálnopedagogický prístup k deťom s každým druhom a stupňom zdravotného postihnutia od narodenia až po ukončenie ich prípravy na povolanie.
     Koncepcia umožňuje zefektívniť činnosť zariadení špeciálnopedagogického poradenstva a ich prepojenie na bežné a špeciálne školy. Na základe analýzy stavu navrhuje reprofiláciu dvoch zariadení takéhoto typu na jeden, a to Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.
     Pri plnení úloh koncepcie sa predpokladá aktívna spolupráca Ministerstva školstva SR s rezortmi zdravotníctva a práce, sociálnych vecí a rodiny.

     Na rokovaní vlády bola schválená taktiež Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácia do praxe. Návrh si kladie za cieľ zefektívnenie a skvalitnenie systému školského poradenstva transformáciou existujúcich pedagogicko-psychologických poradní tak, aby naďalej svoju činnosť vykonávali v súlade s územno-správnym členením SR. Zároveň poskytuje starostlivosť a služby deťom až do ukončenia prípravy na povolanie čo najbližšie ich bydlisku, resp. škole. 
     Materiál ustanovuje podmienky zabezpečujúce fungovanie otvoreného a efektívneho systému školského poradenstva. Návrh obsahuje kroky, ktoré smerujú ku skvalitneniu vzájomnej komunikácie a zabezpečeniu spätnej väzby medzi jednotlivými prvkami systému pedagogicko-psychologického poradenstva, školami a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení.

Bratislava 21. marca 2007

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku